B.S. Index van de publicaties van 11 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende de inning en aanwending van de type koninklijk besluit prom. 26/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000105 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1997 houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van het waardenvervoer type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de beschutte werkplaatsen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998012016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor de ijzerhandel gelegen in het kanton Seneffe en di type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997007261 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden bedoeld in het koninklijk besluit van 4 maart 1982 tot instelling van een Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 20/07/1972 pub. 11/02/1998 numac 1997000798 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de gemeentelijke brandweerdiensten . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de extra betalingen van de zoogkoeienpremie en de speciale premie voor producenten van rundvlees en van het koninkli type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voo type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997022995 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de graden waarvan de ambtenaren van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997022972 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1964 tot vaststelling van het presentiegeld en de vergoedingen welke worden toegekend aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van de raden, comités, commissies e type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997022993 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 1973 betreffende de organisatie van de ambtengroepen tot dewelke de onderofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst behoren en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. 19/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998002010 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1995 betreffende de werving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998022043 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1997007260 bron ministerie van landsverdediging Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 77438 van 12 december 1997 : Wordt de heer Guy Biamont, secretaris-generaal bij het A.C.O.D., vertegenwoordiger van de Algemene Cen Wordt de hee type ministerieel besluit prom. 18/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997011429 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 57 houdende registratie en intrekking van registratie van een buitenlandse kredietinstelling in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998007018 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst type ministerieel besluit prom. 06/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998011012 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 58 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997011427 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 56 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998022094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 24/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellin

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie. - Duitse vertaling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1997029262 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Orden Benoemingen Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 december 1996; Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer Annaert, Jean Joseph, ere-gewoon hoogler Ranginneming als t

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998009106 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vorst : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997. De kandidatur Voor elke kandidatuu type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998009108 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Tielt : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Dir Voor elke kandid

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998003040 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 484 van 20 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998003039 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 472 van 16 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998003042 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 235 van 15 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998003041 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 500 van 20 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998003038 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 491 van 23 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998009105 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 januari 1998 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : de heren : Lenaerts, L.; Rauws, W.; Ryckx, D.; Van Dyck, G., advocaten; - is - is de heer Coessens, P.,

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998021002 bron arbitragehof Arrest nr. 79/97 van 17 december 1997 Rolnummer 1014 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 126 en 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998021010 bron arbitragehof Arrest nr. 73/97 van 25 november 1997 Rolnummer 1013 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 18, 28, 39, 42, 52, 56, 58ter en 165 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 29 augustus 1991 houdende organ Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/1998 numac 1998021048 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 17 oktober 1997 in zake A. Burgin en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ing « Sche
^