B.S. Index van de publicaties van 12 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998009037 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot de niveaus type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998022041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vastlegging van de normatieve verdeelsleutel ter opsplitsing van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging onder de verzekeringsinstellingen vanaf het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 09/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998009093 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor de ambten van griffier, klerk-griffier, opsteller en beambte in een griffie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

decreet

type decreet prom. 27/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998027056 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium type decreet prom. 11/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998031021 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 11/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998031022 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 11/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998031020 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 11/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998031019 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1997

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998021060 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 12 december 1997 in zake B. Gendebien en anderen tegen het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en anderen, waar « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing d.d. 27 februari 1997 van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en het onderwijs voor sociaal-culturele promotie bindend gemaakt w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998012070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Braglia, Bernard De betrokk type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, ter vervanging van de heer Biernaux, Roland De betro De voordracht type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998009114 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep : - te Antwerpen, waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van : - Antwerpen : 15; - Limburg : 9; - te - West-Vlaanderen : 8; -

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008023 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundige (m/v) (rang B1) voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor de wer(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008020 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur/ingenieurs/geologen (m/v) (rang A1), voor het Vlaams Gewest (OVAM) Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor werving van Nede(...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008018 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici der vorsing (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici der vorsing (m/v) voor het Algemeen Rijksarchief. Functiebeschrijving : zie het examenreglement(...) Toelaatbaarh type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008025 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving v(...) Diverse betrekkingen zijn op korte type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008026 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de instelling Kind en Gezin Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve aan van adjuncten van de directeur(...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008022 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige industrieel ingenieurs-textiel Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige industrieel ingenieurs-textiel voor het Koninklijk Instituut voor he(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008024 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige programmeurs voor het Centrum voor Informatieverwerking van het Ministerie van Justitie. Functiebeschrij(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008021 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Franstalige vertalers-revisoren (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van mannelijke en vrouwelijke Franstalige vertalers-revisoren (Frans-Nederlands-D(...) Toelaatbaarheidsvereisten type aanwerving prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998008019 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adviseurs van Financiën Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adviseurs van Financiën voor het Ministerie van Financiën. De wervingsr(...) Functiebeschr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998009111 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 3 februari 1998, is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, de heer Masschelein, G., griffier bij de bestendige krijgsraad. Bi Bij koninklijk

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1997 houdende samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1997 houdende samenstelling van de Duitstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 04/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998009110 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1998015005 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het indienstnemen van bestu(...) Dit examen word

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 12/02/1998 numac 1997033112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13 november 1997 houdende benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur van de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung (...)
^