B.S. Index van de publicaties van 13 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel van 17 december 1997 zijn de volgende EM SECUR type wet prom. 27/07/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015218 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de internationale Akten, ondertekend op 6 november 1992 te Madrid betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord inzake de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, onder type wet prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 23 juli 199 Bij min type wet prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten en met het Protocol, gedaan te Bru type wet prom. 29/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015223 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol 1990 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het Internationale Spoorwegvervoer van 9 mei 1980, gedaan te Bern op 20 december 1990 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1997012707 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 juni 1997 wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Marcel Reygaerts, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof te Brussel. Hij zal het bu Hij neemt vanaf type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1997014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998016001 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Plaatsvervangende leden van de kamers van beroep Artikel 7, type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998009115 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. - Bericht van adreswijziging type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1997022935 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998003054 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitbreiding tot andere categorieën financiële instellingen van artikel 157 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997022957 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 18/12/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998021006 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1997031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 28 november 1997, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de B.V.B.A. OK INTE Die toel type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022063 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998027057 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998021054 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Lootens, Dominiek, wonende te 1090 Jette, Swartenbroucklaan 13; Ceder, Jurgen, wonende Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving bij toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van hoofdstuk III van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerpla

erratum

type erratum prom. 22/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. - Erratum type erratum prom. 16/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. - Erratum type erratum prom. 16/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers titularis kunnen zijn. - Errata type erratum prom. 22/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de famaceutische specialiteiten en daarmee gelij type erratum prom. 09/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum type erratum prom. 27/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 10/02/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998021026 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten Kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998009117 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Vilvoorde : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Voor elke kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998009119 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 1998 is de aanwijzing van Mevr. Calewaert, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vij (...

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998021018 bron arbitragehof Arrest nr. 1/98 van 14 januari 1998 Rolnummer 1044 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12, 2°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensio Het Arbit

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1998009118 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de provincieraad van Vlaams-Brabant tot twee plaatsen van raadsheer vakant in het hof van beroep te Brussel Eerste plaats : Kandidaten voorgedra Eerste kandidaat

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 13/02/1998 numac 1997033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Raad voor jeugdbijstand Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 31 oktober 1997 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 mei 1995 houdende vastlegging van de zetel en benoeming va Als lid
^