B.S. Index van de publicaties van 14 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/1994 pub. 14/02/1998 numac 1998015001 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, Bijlage en vijf Verklaringen, ondertekend te Brussel op 16 december 1991

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1992 tot vaststelling van de weddeschaal van de bijzondere graden van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022023 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1997 tot aanduiding van de ambtenaren, belast met het secretariaat van de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998000090 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten toepasselijk wordt verklaard op het Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998027058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het huishouselijk reglement van het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 15/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998027059 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 1997 tot oprichting van een groep deskundigen in het kader van de overheidsopdracht voor aanneming van WIN-diensten

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998000052 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het bestrijden van het frauduleus gebruik van identiteits- en reisdocumenten uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie of aangewend ter nabootsing hiervan

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998003035 bron ministerie van financien Mededeling over de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 1,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 101 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de commissie die belast is met het uitbrengen van adviezen inzake de werving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen anders dan

erratum

type erratum prom. 23/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van een adjunct-commissaris voor de vluchtelingen en de staatlozen Bij koninklijk besluit van 26 januari 1998 wordt de heer Pascal Smet benoemd tot adjunct-commissaris voor de vluchtelingen en de staatlozen voor een periode van vijf ja Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998029027 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de médecine de Belgique". - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 1997 : - wordt erkend de verkiezing tot titelvoerende lid van de "Academie royale de médecine de Belgique" van : de heren Profes L. Jeanmart, van Sint-Genesius type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998003036 bron ministerie van financien Administratie van het Kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt de heer H. Morsa, Guy G.E.R.C.A., meetkundige-schatter van onroerende goederen, adjunct-directeur bij een fiscaal bestuur bij het Centrum voor Informa (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998012098 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 1998 is de heer Brichard, Jacques, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van Mevr. Helleman (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998009120 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1 (vana(...) De kandidaturen voor een benoemin type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998009121 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bekendmaking van een openstaande plaats : - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugge : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende bri Voor elke kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998009122 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - is de aanwijzing van de heer Gerondal, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termi - is Mevr.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998021044 bron arbitragehof Arrest nr. 3/98 van 14 januari 1998 Rolnummer 1199 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 43 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 april 1995 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs, gesteld door de Raad van St Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998021037 bron arbitragehof Arrest nr. 75/97 van 17 december 1997 Rolnummers 993 en 1045 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998021045 bron arbitragehof Arrest nr. 2/98 van 14 januari 1998 Rolnummer 1111 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8,

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1998003076 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1997014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie voor Maritiem Transport - Invereffening. Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 69374 van 4 november 1997 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 6 april 1995, waarbij Engelen, F.H.T., benoemd wordt tot eers (...

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/02/1998 numac 1997031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene Voor a
^