B.S. Index van de publicaties van 17 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1997022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen "de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen ", gevestigd te Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998003073 bron ministerie van financien Nationale Bank van België Gouverneur Bij koninklijk besluit van 13 januari 1998 wordt de heer Verplaetse, Alfons, gemachtigd zijn mandaat van gouverneur van de Nationale Bank van België uit te oefenen, voor een tweede periode van één jaar, me (.. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998009039 bron ministerie van justitie Katholieke Eredienst Erkenning van een annex Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt het gehucht genaamd "Fauquez", gemeente Itter, erkend, onder de aanroeping van de Heilige Michiel, als annex afhangende van de hulpparoch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998009038 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Israëlitische Eredienst Erkenning van een plaats van officiërend bedienaar Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt een wedde op staatsgelden verbonden aan de plaats van officiërend bed (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998011052 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1997007259 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functies. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 77420 van 10 december 1997 : Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen ****. Genard op 1 januari 1998 ontslagen uit het ambt van Commandant van de **** **** luit type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998002008 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 1996 tot aanwijzing van de leden van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998002007 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 28/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998011050 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 1977 tot afwijking van de bepalingen van het ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie en tot bekrachtigi type ministerieel besluit prom. 28/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998011051 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen van de elektrische hoogspanningenergie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/1997 pub. 17/02/1998 numac 1997031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om voor de gemeente Ganshoren de overtredingen, omschreven in artikelen 182 en 186 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de plan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998035169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie in zake gezins- en welzi type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de l

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998027066 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor 1998 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998027065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor 1997 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998027064 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor 1996

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type decreet prom. 19/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998021013 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Fort-Labiau heeft bij de Raad Van State een vordering tot schorsing en tot niet 1° N 5 type bericht prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998002642 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van d Deze overd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de personeelsleden van het onderwijs voor sociale promo

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998011023 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten. - Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 december 1997, dient in de Franstalige tekst onder rubriek « Personeel. - Benoemingen », wat Mevr. Keymeulen, Pascale Agnès betreft, te worden gelezen : «

arrest

type arrest prom. 04/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998012058 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 1998 is de heer Vlieghe, Roger, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Pudzeis, Patri (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998021039 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroekstraa De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998009071 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 1 Het Mini

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998021034 bron arbitragehof Arrest nr. 4/98 van 21 januari 1998 Rolnummers 1015 en 1077 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61 tot 78 en 82 van het programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 houdende verschillende maatregelen inzake Het Arbit

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 27 oktober 1997 wordt goedgekeurd de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brussel van 30 juni 1997 betreffende de renovatiewerken van het gebouw, gelegen Grétrystraat 39, te BRUSSE

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 17/02/1998 numac 1998040812 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële produktieprijzen van de maand december 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand december 1997 140.96 punten (...) Het definitief inde
^