B.S. Index van de publicaties van 18 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003053 bron ministerie van financien Wet houdende vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie « Diensten van de Eerste Minister » (1) type wet prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998003072 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi ((...) Op de hoek van de « rue Dewerpe » en de « rue des Chie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1997022965 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998022081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003064 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027070 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en de programma's 01 van de organisatieafdelingen 52 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en de programma's 05, 06, 08 en 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998021058 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanvulling van het organogram van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 08 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998027072 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 1994 tot benoeming van de voorzitter en van de gewone en plaatsvervangende leden van het "Comité consultatif des Transports publics de Personnes par Route" type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998027073 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998027068 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming binnen de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van de vertegenwoordigers van de instellingen voor de economische ontwikkeling van het ambtsgebied van de Subregionale Comités voor Arbeidsbem

arrest

type arrest prom. 30/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003081 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in Belgie een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998003067 bron ministerie van financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 1998 wordt het mandaat van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de Deposito- en Consignatiekas van de heer J. Michielsen, adviseur van de directie, chef va (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998021057 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven functie Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1 Hoofd van het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998009125 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Antwerpen : 1; - te Turnhout : 1; - te Bergen : 1; - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998000116 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature van een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving In de Raad van State is een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving te begeven. De kandidaten moeten ten minste zevenend De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998009128 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 1997, dat in werking treedt op 28 februari 1998, is de heer Anckaert, F., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij mag zijn aansp Bij koninkli

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1997027053 bron ministerie van het waalse gewest **** **** besluit van de **** **** van 11 december 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen 39/4 en 40/1 van het **** ****-****-**** definitief bepaald met het oog op de oprichting van een ecologisch en **** **** het

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies2.5.9.3.4. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 26 januari 1998 is de BVBA AFBO, Voorstadstraat 17, te 1000 Brussel, erkend geworden v Bij ministerie

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/02/1998 numac 1998015017 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 21 maart 1997 heeft Mevr. Micheline Van Doren-Schelstraete de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Rwanda te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Oost-V Op 8
^