B.S. Index van de publicaties van 19 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type wet prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998022049 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van het Toezichtscomité In uitvoering van artikel 37 en van artikel 38 van de wet van 15 januari 1990 houde(...) - tot werkende leden : de heer Pieters, Danny

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998016002 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 wordt, met ingang van 1 november 1998, eervol ontslag uit zijn functies van eerstaanwezend inspecteur-hoofd van dienst verleend aan de heer Mignon, Jean P.R.H., die aanspraa Bij het type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997007254 bron ministerie van landsverdediging Leger Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1716 van 4 december 1997 : Korps van het varend personeel Wordt ingevolge het beëindigen van zijn wed Voor verdere bevorder type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998007012 bron ministerie van landsverdediging Leger Luchtmacht Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 1735 van 19 december 1997, worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 januari 1997, opgeheven betreffende kolonel van het vliegwezen met brevet van militair admin (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997000911 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 22 december 1997 wordt het ontslag aangeboden door de heer François Guillaume uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Evere, administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, aanvaard. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997000924 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 11 december 1997, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998007010 bron ministerie van landsverdediging Leger Luchtmacht Overgang van het kader van de tijdelijke officieren naar het kader van de aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1733 van 19 december 1997, wordt tijdelijke onderluitenant van het vliegwezen Ph. Stals, op 8 novem Hij neemt anc type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998007002 bron ministerie van landsverdediging Leger Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de beroeps- en aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1725 van 12 december 1997 : Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 20 oktober Voor verdere bev type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris Tuchtprocedure Bij koninklijk besluit van 26 januari 1998 wordt aan de heer Johan Demol, hoofdcommissaris van politie van de gemeente Schaarbeek, de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997000936 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen Opheffing van weddevermindering Bij koninklijk besluit van 29 december 1997, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998009055 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt : 1. een anglicaanse parochie, met zetel te Tervuren, De gebiedsomschr type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998009131 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het commissariaat-generaal, de raad van bestuur en de raad van overleg van de gerechtelijke politie bij de parketten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 24 november 1997 wordt Dr. Parent, Dominique, van Watermaal-Bosvoorde, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, Erkennings type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998014030 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 19/02/1998 numac 1998035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 19/02/1998 numac 1998035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 19/02/1998 numac 1998035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

decreet

type decreet prom. 22/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998027074 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 april 1994 betreffende de milieuplanning in het kader van de duurzame ontwikkeling type decreet prom. 22/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998027075 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 april 1994 betreffende de milieuplanning in het kader van de duurzame ontwikkeling

document

type document prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 1997 1. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar. Ontvangsten op aanrekeningsbasis. Uitgaven(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie type document prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998040611 bron ministerie van financien Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 30 november 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998022050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Benoeming van de Voorzitter van het Toezichtscomité Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 13 november 1997 van de benoeming van de Voorzitter van het Toezichtscomité (...) - worden in

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997000900 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 1997 wordt de heer Jean-François Breuer benoemd tot burgemeester van de gemeente Mont-Saint-Guibert, provincie Waals-Brabant, arrondissement Nijvel, ter vervanging van de heer Je Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1997007255 bron ministerie van landsverdediging Leger Luchtmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant hulpofficier Bij koninklijk besluit nr. 1717 van 4 december 1997, worden de aangestelde onderluitenanten kandidaat-hulpofficieren S. Van Avermaet en G. Drews, op 28 juni 1997 beno (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998003062 bron rekenhof Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjunct-controleurs Het Rekenhof organiseert in samenwerking met het Vast Wervingssecretariaat een vergelijkend examen met het oog op de werving van Nederlandstalige adjunct-cont(...) Functiebeschr type aanwerving prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998000115 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalige maatschappelijk assistent aan op contractuele basis. De thans vacant(...) Het betreft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een weekprestatie van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998021046 bron arbitragehof Arrest nr. 7/98 van 21 januari 1998 Rolnummer 1167 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 1,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998016012 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 wordt Mevr. Ann Vandekerckhove, stagedoend ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, met ingang van 1 november 1997, in vast verband benoemd tot in Bij ko

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 19/02/1998 numac 1998009097 bron ministerie van justitie Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi gegeven op 6 juni 1997, is ten verzoeke van : Mevr. Olga Taton, wonende te Fleurus, chaussée de Gilly 292; de heer de heer Xavi
^