B.S. Index van de publicaties van 20 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998021005 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Benoeming van het hoofd van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I Overeenkomstig artikel 41 van de wet van 18 juli 1991, heeft de heer Paul vander Straeten, gedelegeerd magistraat, op 5 januari 1998, de eed afgelegd als hoofd van de Dienst En (. type wet prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 bron ministerie van justitie Wet tot aanvuling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1984 ter uitvoering van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting type koninklijk besluit prom. 12/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998003059 bron ministerie van financien, en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot de Zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998015025 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 27 juli 1997 : de heren : J. Couvreur, Ambassadeur J. Henin, Ambassade type koninklijk besluit prom. 12/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998014020 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen voor pleziervaartuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998009134 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 is Mevr. Moens, J., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998021019 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de financiële beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998021020 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998022076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998002012 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende de verdeling van sommige betrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027079 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 1997 betreffende de halftijdse vervroegde uittreding

decreet

type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998021043 bron arbitragehof Berichten voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 december 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 december Die zaa

document

type document prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998009026 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998042102 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 3 Voor de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de zonale advies- en coördinatiecommissies van het onderwijs voor sociale promotie

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998021067 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. - Erratum Het beroep tot vernietiging ingesteld door J.-P. Naniot, wonende te 5000 Namen, rue de l'Abbaye 26, G. Martinez, wonende te 1420 Eigenb De grif

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022924 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 november 1997, dat in werking treedt Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998022966 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - - wordt Mevr. Ceu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022926 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 november 1997, dat Bij hetz

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998053643 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Wouters, Lodewijk Jan Lodewijk Jan Wouters, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 18 augustus 1 Alvorens te

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 22/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998021021 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslagneming van een Regeringscommissaris en benoeming van een Regeringscommissaris bij het « Paleis voor Schone Kunsten »

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998009132 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent van wie de voordracht toekomt aan de provincieraad van Oost- Vlaanderen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vre Deze plaats verv

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1998009135 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997, dat in werking treedt op 26 februari 1998, is Mevr. Moens, J., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eeste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak o Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022969 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 wordt Dr. Benoît Marechal, in het Franse taalkader, benoemd in de graad van stagedoend geneesheer-inspecteur bij de D Het beroe

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022967 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeidsongevallen en der maatschappijen van verzekering voorzien bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 1 januari 1998 I. Gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeids Gemeens

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997000873 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 6 novem de he

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022927 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetz type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997022925 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/02/1998 numac 1997014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Erkenningen van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 6 mei 1988, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van s Voor de raadp
^