B.S. Index van de publicaties van 21 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende algemene bepalingen betreffende de vereisten inzake voordracht en benoeming tot de graad van hoofdveldwachter of tot de betrekking van enige veldwachter type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998022104 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot beperking van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998003052 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1997000885 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte Vergunningen Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepaling nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998003077 bron ministerie van financien Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 januari 1998 wordt de heer Evrard, Marc, Attaché van Financiën bij de Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven in de hoedanigheid van hoofdcontroleur van de vastleggingen aangesteld v (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009060 bron ministerie van justitie Bestuur strafinrichtingen Personeel Bij koninklijk besluit van 13 januari 1998 wordt een einde gesteld aan het ambt van de heer Gouverneur, Michel, geboren op 22 juni 1936, directeur 2e klasse bij de gevangenis te Namen, met ingang van 1 juli Hij mag zi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009142 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 februari 1998 is aan de heer Baudelet, Cl., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009138 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 februari 1998 is de heer Viroux, L., erevoorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Dinant, bevorderd tot Officier in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/02/1998 numac 1997011433 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verlenging van het mandaat van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het actief kader

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/1997 pub. 21/02/1998 numac 1998031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van twee leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

decreet

type decreet prom. 27/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998027080 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar waterwegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt type decreet prom. 01/12/1997 pub. 21/02/1998 numac 1998029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 27/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998027081 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt type decreet prom. 01/12/1997 pub. 21/02/1998 numac 1998029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het samenwerkingsakkoord van 25 juli 1997 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de heffing van het kijk- en luistergeld op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 01/12/1997 pub. 21/02/1998 numac 1998029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het samenwerkingsakkoord van 25 juli 1997 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de heffing van het kijk- en luistergeld

programmawet

type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

document

type document prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009042 bron ministerie van justitie Opgave van de onbekwaamverklaringen, benoemingen en vervanging van raadsleden, aanstelling voorlopig bewindvoerder, intrekking van machten, ondervoogdijstelling, opheffing onbekwaamheidsverklaring en opheffing van raadsman, uitgesproken van 1 janua Beno type document prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009047 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal strafinrichtingen Personeel Bij ministeriële besluiten van 7 januari 1998 zijn : Mevr. E. Brogniet, benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de Strafinrichting te Jamioulx, ter vervanging van de heer A. Mevr. Y. Van

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Openbaar onderzoek betreffende de planning van de preventie en het beheer van afvalstoffen. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 8 van 14 januari 1998, pagina 921 : U leest : De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelt de De bevolking

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1997009139 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven wor Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009140 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Sint-Amandsberg : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister v(...) Voor elke kandida

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009136 bron ministerie van justitie Wervingscollege der Magistraten Bij ministerieel besluit van 12 februari 1998 is Mevr. Willems, K., adjunct-adviseur voor de vorming onder contract, aangewezen als plaatsvervangend secretaris van de Nederlandse taalrol van het Wervingscollege d (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998009141 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 1998, is aan de heer Bacquaert, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998021069 bron arbitragehof Arrest nr. 11/98 van 11 februari 1998 Rolnummer 1059 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeo Het Arbitr

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 21/02/1998 numac 1998012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Intrekking Erkenning Bij ministerieel besluit van 2 februari 1998 werd de erkenning verleend bij ministerieel besluit van 17 nove Bij minis
^