B.S. Index van de publicaties van 24 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Arbeidsongevallen Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apr Indexering v type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1997003032 bron ministerie van financien Commissie voor het Bank- en Financiewezen Mandaat Bij koninklijk besluit van 28 november 1997 wordt de heer Meyers, Jan, benoemd tot lid can de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, ter vervanging van de heer Cool, Bavo, ontslagnemend. (Dit beslui type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998007003 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de **** naar het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1726 van 12 december 1997 : Landmacht Worden de **** van wie de namen volgen, op 1 **** **** van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1997007256 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen van kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 1719 van 11 december 1997 : Marine Wordt aangestelde eerste meester-chef kandidaat-beroepsofficier ****. ****, op 27 september 1997 aangesteld in de **** **** koninklijk **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998007009 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van beroeps- en **** naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1732 van 19 december 1997 : Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998000123 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 februari 1998, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998000136 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 2 februari 1998 wordt aan de heer Bissen, Yvon, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Brussel Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998009150 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 17 februari 1998 wordt de heer Van Dooren, A., officier-eerstaanwezend commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op datum van 1 dece Bij koni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998021059 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998022064 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Ontslag en aanduiding van een revisor Bij ministerieel besluit van 22 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1997 : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn opdracht als - wordt de h type ministerieel besluit prom. 20/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998003089 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar- 4 maart 1998 - 2003 - 2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 maart 1998-2001-2003-2005 type ministerieel besluit prom. 09/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 1993 betreffende de identificatiekaart voor privé-detectives type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 24/02/1998 numac 1997016339 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 1993 betreffende de aanstelling van de verantwoordelijke ambtenaren van het Instituut die gemachtigd zijn om de milieu-at type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 maart 1994 betreffende het toekennen van toelagen aan de gemeenten om opdrachten uit te voeren bedoeld in de ordonnantie van 3

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeldvoor loodsverrichtingen in de loodswateren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998027082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende overgangsbepalingen toepasselijk op de ambtenaren van het Gewest type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998027083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende uitvoeringsmaatregelen voor het statuut van de ambtenaren van het Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998002021 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 457. - Toekenning van verscheidene hervormingen die zijn aangebracht aan de wet van 3 juli 1967 op de vergoeding voor arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector. - Verjaring en niet-indexering van

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998021071 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Humanistisch Vrijzinnige Dienst, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat Deze zak

document

type document prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwijzingen Luitenant-kolonel bij de rijkswacht Verheyen, J., wordt, op datum van 1 april 1998, aangewezen voor het ambt van commandant van de groep van de provincie Luxemburg. Majoor bij de rijkswacht Haan, J., wordt, op dat Adjudant bij de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 24/02/1998 numac 1998029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het Waarnemingscentrum voor Kind, Jeugd en Hulpverlening aan de Jeugd

beschikking

type beschikking prom. 18/12/1997 pub. 24/02/1998 numac 1997031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanvulling van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1731 van 19 december 1997 : Worden de hierna genoemde reserveofficieren benoemd in de hogere graad op 26 december 1997 : In de categorie der hoof Landmacht Korps **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998012101 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 1998 is de heer Dupont, Pierre, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Vermeiren Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998000137 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 29 januari 1998 is de heer Van der Aa, Marcel, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Londerzeel . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998007006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1729 van 19 december 1997 : Landmacht Hebben volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 december 1997 : **** **** **** van de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen Beheerscomité Ontslag Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 1998 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van d - wordt de heer Fra

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998031067 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 22 december 1994 tot bepaling van de subsidiëringswijze van toepassing in de medisch-sociaal-pedagogische instellingen voor gehandicapten, zoals type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998031071 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998041702 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998009147 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijv Voor elke kand type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998009146 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bekendmaking van een openstaande plaats : - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement : - Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangeteke Voor elke kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998009145 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Bilzen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Dire Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Dubois, Jean De bet De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998009148 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 1998 is aan de heer De Jonckheere, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse. Het is hem vergund de titel van zijn amb Bij minist

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998035190 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als laboratorium Verlengingen Bij ministerieel besluit van 25 januari 1998 werd de erkenning van het laboratorium P.I.H., Kronenburgstraat 45 te 2000 Antwerpen, voor het u De erkenning

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/02/1998 numac 1998022060 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 69 976 van de Raad van State van 3 december 1997 vernietigt het artikel 5,
^