B.S. Index van de publicaties van 27 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998023002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand. - Ziekenfondsenen landsbonden van ziekenfondsen. - Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998003083 bron ministerie van financien, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998002014 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juli 1973 type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998009137 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, dat in werking treedt op 1 maart 1998, wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Van Crombrugghe, Albert, adjunct-adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraa (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998011055 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 2 februari 1998, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de besloten vennootschap met beperkte (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998022106 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning en schrapping van erkenning van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 11 februari 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk - de tarif type ministerieel besluit prom. 20/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998011064 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 1998 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998031095 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan Gedeeltelijke wijziging omwille van openbaar nut BRUSSEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 wordt beslist tot de gedeeltel De stad Brus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 27/02/1998 numac 1998035168 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de publiekrechtelijke personen en de handelingen en werken van algemeen nut waarvoor de Regering of de gemachtigd ambtenaar stedebouwkundige en verkavelingsvergunningen verleent

decreet

type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027114 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, de Slotakte en het Protocol bij de vierde ACS-EG Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oost type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027111 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, de Bijlage en de Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt te Luxemburg op type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027113 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord, waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oesbekistan, anderzijds, van de Bijlagen I, II, I type decreet prom. 03/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027109 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027105 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbajdzjan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027112 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, en van de erbij gevoegde briefwisselingen type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027108 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, het Protocol en de Slotak type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027106 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Georgië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te L type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027115 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en van de Bijlagen, ondertekend te Montégo Bay op 10 december 1982, alsmede van de Overeenkomst betreffende de uitvoering van Deel XI van het Verdrag van de type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027107 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Luxe type decreet prom. 05/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027110 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te Brusse

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021078 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 22 oktober 1997 in zake het openbaar ministerie tegen A. Michiels, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Bren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021023 bron diensten van de eerste minister Kanselarij van de Eerste Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 1997, wordt Mevr. Hulstaert, Vera M.C., stagiair van niveau 1 bij de Diensten van de Eerste Minister, Kans (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021012 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Verlenging van mandaten Bij ministerieel besluit van 23 december 1997 : - worden de mandaten van de heren Paul De Meester en Robert Leenaerts om de Klasse voor Technische Wetenschappen te v Het besluit t type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021028 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van de verpleegkunde. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 28 november 1997 wordt Mevr. Mubiala, Amina, geboren op 26 augustus 1965 en van Con (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021072 bron diensten van de eerste minister **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 wordt het burgerlijke ereteken aan de **** ambtenaren van de **** van de **** Minister toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1 **** klasse : Voor 25 jaar dienst **** **** type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998021073 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 worden benoemd of bevorderd tot : Commandeur in de Orde van Leopold II Mevr. Nicaise Claudine D, adviseur bij de Kanselarij van de Eerste Minister. Zij neemt vanaf 15 novembe Ridder in de Orde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998009160 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers ; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Doornik : 1. (Deze (...) De kandidaturen voor een benoeming in d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998009155 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 februari 1998 : - is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Stabel, L., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - is benoemd tot griffier bij het vredeger - is benoemd

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/1998 numac 1998041802 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 232e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1998, onder pagina's - 1 - tot - 36 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^