B.S. Index van de publicaties van 28 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998041302 bron controledienst voor de verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998009157 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 17 februari 1998 : - is aan de heer Langhendries, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ukkel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voere - is de heer La type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998003100 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998011045 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998027100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 26/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998011042 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 30 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 17/02/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998003118 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998035181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Speciale regelen van openbaarmaking Bericht van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen van Evere brengt ter kennis dat het basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan omvattende : - de bestaande rech(...) - de uitgangspunt

document

type document prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998009158 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 15 januari 1998, heeft de heer afdelingsvoorzitter Holsters, D., verkozen tot voorzitter. Hof van beroep te Brussel Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 29 januari (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het uitoefenen van een hoger ambt bij de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 tot wijziging van sommige statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Regering van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 maart 1991 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

erratum

type erratum prom. 19/12/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998022113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998015032 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 1997, wordt jonkvrouw Christine de Woot de Trixhe de Jannée, echtgenote van baron Georges Jacobs, benoemd tot lid van de voornoe (..

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998053645 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Corbeaux, Louis Corbeaux, Louis Joseph Ghislain, ongehuwd, geboren te Givet op (...) Alvorens te beslis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998009165 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 1998 is de heer Lipszyc, S., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaa (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998021081 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 70.202 van 15 december 1997 in zake E. De Ridder tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Sche

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998040302 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 1998, 102,19 punten bedraagt, tegenover 101,99 punten in januari Het gezo

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 28/02/1998 numac 1998015027 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957. - Bekrachtiging Neerlegging op 10 september 1997, van de akte van bekrachtiging van Roemenië (inwerkingtreding op 9 december 1997). De akte van bekrachti(...) Verklarin
^