B.S. Index van de publicaties van 6 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998009081 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer **** ****. ****,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998022070 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002016 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998027128 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 16 december 1997 wordt de heer Francis Vancles met ingang van 16 december 1997 voor een termijn van maximum vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het Bij ministe type ministerieel besluit prom. 17/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002027 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 april 1996 houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementa type ministerieel besluit prom. 17/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002026 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 april 1995 houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998022105 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de intrekking van de erkenning van stagemeester in de huisarts geneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998022069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998021029 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998035246 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 1997 houdende aanwijzing overeenkomstig het artikel 30, § 2, van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering van de historisch verontreini

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998027133 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 68 van het decreet van 17 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002024 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 458 Gevolgen van de toepassing van de nieuwe spilindex

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1997002123 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998022091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wijziging op 1 januari 1998 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 121,92 (basis 1988 = 100)). - Pensioenen Toegelaten beroepsbezigheden voor gepensioneerden - Bedragen van het toegelaten beroepsinkomen :(...) Voor de raadpleg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de vereniging van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de vereniging ter bevordering van de vorming tijdens de loopbaan in het niet-confessioneel onderwijs en aan de vereniging ter bevordering van de vorming tijdens de loopba type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1997029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor toegang tot de bestuursdocumenten in de Franse Gemeenschap Ontslagneming. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 1997, wordt op 25 september 1997 eervol ontslag uit zijn ambt verleend Bij beslu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd vrij net van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 1997 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gemaakt door (... type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd officieel net voor secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 29/12/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type erratum prom. 10/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998009180 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998009172 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 februari 1998 wordt de heer Bart Bosmans, met ingang van 1 januari 1998, in vast verband benoemd in hoedanigheid van informaticus in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbestuur.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998009179 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - raadsheer in het hof van beroep te Brussel van wie de voordracht toekomt aan de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad : 1 ; - ka(...) - ondervoorzitter in de rechtbank

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998009178 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 is de heer Rappe, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998021070 bron arbitragehof Arrest nr. 10/98 van 11 februari 1998 Rolnummers 1037, 1038 en 1040 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 13 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 199 Het Arbitr

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998011076 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand maart 1998 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand maart 1998, respectievelijk vastgesteld Iga = 0,

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998012019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de paritaire comités op datum van 1 januari 1998 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkne(...) Voor

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998015042 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 4 februari 1998 hebben HH.EE. de heer Alejandro Ulloa de Thuin, de heer Fabian A. Redhead, de heer Idriz Basha en U Tun Ngwe, de eer gehad aan de Koning in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandig Begele

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998002025 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Directieraad Huishoudelijk reglement. - Wijzigingen In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 1998, blz. 3483, moet de titel gelezen worden zoals hierboven. type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 06/03/1998 numac 1998022071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep van het Ministerie van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Leefmilieu Artikel 1. De Raad van Beroep van het Ministerie vergadert, beraadslaagt en verstrekt advies over zaken welke hem door de voor Art. 2.
^