B.S. Index van de publicaties van 7 maart 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998000072 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoeging van een bijlage 10ter in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998014288 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 3 december 1997 wordt de heer Jean François, industrieel ingenieur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in dezelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en I (.. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998014289 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 september 1997, dat in werking treedt op 1 augustus 1998, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Paul Bougard, adjunct-adviseur bij de Algemene Diensten. Bij hetzelfde bes (...) type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012643 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1992, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de we type koninklijk besluit prom. 21/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998022059 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de b type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak type koninklijk besluit prom. 16/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998002006 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 tot instelling van een Dienst van Algemeen Bestuur type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor het garagebedrij type koninklijk besluit prom. 09/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997002142 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1998 type ministerieel besluit prom. 09/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1997002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 september 1997 houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998027136 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de werkgevers moeten betalen voor de diensten die de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREm" verleent in het kader van de wervingsprocedure

decreet

type decreet prom. 19/02/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998027135 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging, wat het Waalse Gewest betreft, van het koninklijk besluit nr. 83 van 28 november 1939 betreffende het opsporen en het ontginnen van bitumineuze gesteenten, van petroleum en van brandbare gassen, bekrachtigd bij de wet van 16 ju

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998003113 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 1999 verbonden is, geven recht o - octrooi type bericht prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998011067 bron ministerie van economische zaken Bericht aan de invoerders Stelsel van de voorafgaande machtiging Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, hoofdstuk I, artikel 1, &s Voor de in

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998003120 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de (...) Gemeente Colfontaine (vroeger Wasmes) 1. Een perce

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 1 september 1997 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/03/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, per ambt, van het aantal dagen prestaties vereist om prioritair tijdelijke te worden tijdens het schooljaar 1998-1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit 22

erratum

type erratum prom. 15/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997002141 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998009182 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 10 februari 1998 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan Mevr. Demonceau, M.-F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeve (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/1998 numac 1998012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Griffie van het arbeidshof te Gent Vacante betrekking van opsteller De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1040 B(...) Voorwaarden : 1° houder(

samenstelling

type samenstelling prom. 23/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998009080 bron ministerie van justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging
^