B.S. Index van de publicaties van 20 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998009181 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit type wet prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998023004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht en van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtp

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000186 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012829 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998012887 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998007246 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 1715 van 28 november 1997 wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen ****.****.****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** ****. Hij zal van heden af **** (...) type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012918 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondiss type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000125 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer ervan in hoofde van de Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting en van de door haar erkende publiekrec type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000111 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van zekere graden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000110 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012851 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en- handel, betreffende de verlenging van de toepassing van het conventioneel br type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor wat de door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toegepaste wetgevingen betreft, van de artikelen 7 en 13 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondiss type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van een referentielaboratorium voor de diagnose en de behandeling van tropische en infectieuze aandoeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 06/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair leercomité voor de terugwinning van metalen type ministerieel besluit prom. 09/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 december 1997 tot wijziging van de artikelen 19, 21, 22, 23 en 24 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommig

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/03/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998002033 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 460 - Conventie met de NMBS betreffende het afleveren van treinkaarten verminderd met de werkgeversbijdrage aan de personeelsleden van de federale ministeriële departementen en diensten, alsook van de federale openbare instellingen, de ri

document

type document prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998042103 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 3 Voor de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/1997 pub. 20/03/1998 numac 1998029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de R

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998000201 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 februari 1998, is de heer Spaens, Paul, benoemd tot politiecommissaris van de stad Sint-Niklaas . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998009223 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - toegevoegd rechter in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 7. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de volgende zijn : rechtbank van eerste - te Dendermonde type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998000202 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Oproep tot kandidaten Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - F.A.N.C. zoekt afdelingshoofden. Opdat de kandidatuur ontvankelijk zou zijn moet de kandidat(e) voldoen aan volgende ver(...) - Belg zijn

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1997015258 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, Bijlagen 1 tot 10, Protocollen 1 en 2, en de S Deze

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 20/03/1998 numac 1998040801 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële produktieprijzen van de maand januari 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand januari 1998 140.34 punten be(...) Het definitief inde
^