B.S. Index van de publicaties van 21 maart 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende aanvullende maatregelen met betrekking tot de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommige groente- en fruitsoorten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1997012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vastlegging voor 1997 van de modaliteiten van financiering, de begun type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1978 tot type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeids type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012859 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vaststelling voor het jaar 1997, van de modalite type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012640 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012761 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in de suikernijverheid en haar bijp type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en andere producten ontleden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1997027160 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 18 december 1997 worden de heren Jacques Alexandre, Jean-Claude Henrotin, Luc Maréchal en Bernard Pendeville bevorderd door verhoging in graad tot de graad van inspecteur-generaal met ingang van Bij mi type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 18, § 4 van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1997027162 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 december 1997 wordt de heer François Leloup vanaf 2 februari 1998 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerp voor de opstelling van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedebouw Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998027159 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 januari 1998 wordt de bij ministerieel besluit van 30 april 1997 aan de "s.a. Booy Clean Wallonie" verleende erkenning voor de ophaal en het vervoer van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, PC Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998035268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Definitieve vaststelling Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 wordt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De Advies van d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1997027161 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 11 september 1997 wordt eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-Kabinetschef van de Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, T Bij be type besluit van de waalse regering prom. 12/03/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998027174 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot beperking van de opstijgingen en landingen op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

decreet

type decreet prom. 03/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998035312 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen type decreet prom. 17/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1998035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998008063 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Bericht De wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling legt in Hoofdstuk II, Afdeling I, het verbod op tot het stellen van een maximumleeftijdsgrens bij werving en selectie. Deze wet treedt in werking Het betreft type bericht prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Speciale regelen van openbaarmaking Bericht van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen het basisdossier van het gemeentelijk on - de best

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

erratum

type erratum prom. 03/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1998002023 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 455 Opvang en opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998009230 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brakel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven Voor elke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998009229 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 1998 is Mevr. De Deken, A.M., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brakel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te (...

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998021120 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 december 1997 in zake R. Vande Casteele en A. Henricy tegen J. Clauwers en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/03/1998 numac 1998021088 bron arbitragehof Arrest nr. 83/97 van 17 december 1997 Rolnummer 1159 In zake : de vordering tot schorsing van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 6 februari 1997 tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 tot wijziging van Het Arbitr
^