B.S. Index van de publicaties van 26 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998003117 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Anhée - 4e afde(...) Perceel grond gelegen rue des Artisans, te Maredret,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/11/1997 pub. 26/03/1998 numac 1997022891 bron ministeries van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van economische zaken, van binnenlandse zaken, van tewerkstelling en arbeid en van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998007041 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 1772 van 27 januari 1998, wordt kolonel vlieger stafbrevethouder M. Vankeirsbilck, aangewezen op 1 februari 1998, voor het ambt van adjunct-kabinetschef van de Minister van Landsve (... type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998022223 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998009250 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Executieve

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027172 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 05/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de "S.C.R.L. I.D.E.Lux FINANCES" als instelling die leningen toestaat of die intekent op al dan niet in aandelen converteerbare obligatieleningen, overeenkomstig de wet van 30 december 1970 op de economisch type besluit van de waalse regering prom. 19/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027193 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de aanvragen om stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en van de voorschriften voor het openbaar onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 26/03/1998 numac 1998027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hernieuwing van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Paliseul type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027171 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Léglise type besluit van de waalse regering prom. 12/03/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1993 tot toekenning van verhuis-, installatie- en huurtoelagen aan personen die een ongezonde woning ontruimen, gehandicapte personen die een ongeschikte w

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998000162 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve . - Bericht I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-audi(...) II. Om tot het vergelij

document

type document prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1997011078 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter kri(...) De ontwerpen zi type document prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998040601 bron ministerie van financien Toestand op 31 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap « Régie Média belge » waarin de « Radio-Télévision

arrest

type arrest prom. 16/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende aanstelling van een commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998007044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 1780 van 2 februari 1998 : Worden de aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 147**** polytechnische promotie van de **** **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998007029 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1756 van 8 januari 1998 : Worden benoemd in de hogere graad op 27 december 1997 de hierna genoemde officieren. Ze nemen **** **** Korps

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998053670 bron ministerie van financien Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ludwig, Hedwige Mevr. Hedwige Ludwig, geboren te Bad-Landeck op 6 april 1895, laatst wonende te Nieuwpoort, Astridlaa(...) Alvorens te beslissen over de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998003162 bron ministerie van financien Vacante betrekking van administrateur-generaal der thesaurie bij het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten De betrekking van administrateur-generaal der thesaurie bij het Ministerie van Financiën is te begeven. Overeen(...) - door verand type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998009252 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangeteke(...) Voor elke kandidatuur dient een afzo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998009251 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 1997, dat in werking treedt op 1 april 1998, is de heer Stassart, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emer Het is hem

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998003184 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand april 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand april 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 4, 11, 18, 25 april. R.T.B Studio 02 A. Reyerslaan type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998003183 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand april 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand april 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve op maan Na 19 uur : Iedere wo

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 26/03/1998 numac 1998012175 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 15 december 1997 werd de heer Biernaux, Roland, werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend m (...
^