B.S. Index van de publicaties van 27 maart 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998003168 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (...) Drie ingesloten percelen grond langs « route de la Basse- type wet prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998040701 bron ministerie van financien Nationale Kas voor Rampenschade - Caisse nationale des Calamités Financiële toestand van het jaar 1997 - Situation financière de l'année 1997 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Publiée conformém Voor de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998011027 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 betreffende het gebruik van petroleumbrandstoffen en aardgas en het aanhouden van voorraden van fossiele brandstoffen door de elektrische centrales en het koninklijk besluit van 2 type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998022146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 25 september 1997 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998022147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 10 oktober 1997 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaa type koninklijk besluit prom. 11/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1979 tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. 12/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 januari 1998 betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie en van het koninklijk besluit van 26 januari type koninklijk besluit prom. 26/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998000130 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de retributies waartoe de door de diensten van de arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied verrichte prestaties aanleiding kunnen geven type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998003157 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "PICTO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 26/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een tussenkomst aan het O.C.M.W. van Oostende voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012912 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012915 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 27/03/1998 numac 1998014003 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 13/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding van het personeel van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 06/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Waarborgfonds voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter uitvoering van artikel 17 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriënt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de vernieuwing of de sloop gevolgd door de heropbouw van onroerende goederen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998021126 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 februari 1998 in zake de K.S.C. Oosterzele tegen de v.z.w. Koninklijke Belgische Voetbalbond, waarvan de expeditie ter griffie v « Is h

document

type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027177 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Erkende ophalers en vervoerders van dierlijke afvalstoffen Toestand op 1 januari 1998(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027180 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op 1 januari 1998 De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vri type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027181 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Erkende ophalers van afgewerkte oliën in het Waalse Gewest Toestand op 1 januari 1998 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998015052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Pakistan inzake de wederzijdse erkening der nationale rijbewijzen, en Bijlagen, ondertekend te Brussel op 22 mei 1987 . - Opzegging Het Koninkrijk België he(...) (1) type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027179 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027182 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende vervoerders van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB's/PCT's Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027184 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB'S en PCT'S De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende nie type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998027183 bron ministerie van het waalse gewest Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen . (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998016067 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Mandaat te begeven In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandi

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998009255 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 11 maart 1998 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan de heer Warnon, O., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, opdracht (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998009245 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 11 december 1997 zijn benoemd op datum van 8 april 1996 : Officier in de Leopoldsorde De heer Luc Demol, rechtskundig adviseur. Mevr. Claudine Lombart, rechts Zij zullen het burg

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998021135 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 30 maart 1998, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Brussel. 1. Goedkeuring van d 2. Jaarvers

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998011089 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afgevaardigden bij het toezicht in de groeven en graverijen Te begeven betrekkingen Er wordt ter kennis van het publiek gebracht, dat de 3 mandaten van afgevaardigde bij het toezicht in de groeven en graveri Nieuwe mandat type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998009256 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aange Voor elke kandid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998007056 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsonderofficieren 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 1998 een toelatingswedstrijd organiseren voor kandidaat-beroepsonderofficieren. 2. Studievoorwaarden Normale werving. a) De kandidaat-bero b) De kandidaat-bero

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998003167 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 386 van 10 maart 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998003166 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 236 van 13 maart 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998009254 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 1998 : - is de heer Bron, Ph., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen; - is M Bij koninklijke

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998021118 bron arbitragehof Arrest nr. 9/98 van 11 februari 1998 Rolnummer 1032 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 6, 7, 14 en 19,

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998041803 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 233e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1998, onder pagina's - 1 - tot - 30 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 27/03/1998 numac 1998008035 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Mededeling van de Staat Door het Vast Secretariaat voor Werving worden in de loop van het eerste semester van het jaar 1998 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, van het Frans en van het Duits georganiseerd voor personen die e Voor na
^