B.S. Index van de publicaties van 2 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter type wet prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 bron ministerie van justitie Wet tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek type wet prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type wet prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 bron ministerie van justitie Wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/1997 pub. 02/04/1998 numac 1998022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wijziging van het Reglement van 22 februari 1974 genomen in toepassing van artikel 55, § 1, gewijzigd bij artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 januari 1974, en van artikel 61 van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de we type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998009285 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 27 maart 1998 is de heer Deduytsche, J., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn ambt uitoefenen en er moeten verbl (...) type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst tot invoering van een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid bij De Post en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen van de type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in d type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998003181 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 30/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998003180 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 juni 1997 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 1998 type koninklijk besluit prom. 01/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998003051 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1995 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en van de ondervoorzitters van het Algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/02/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren betreffende de gewestbelastingen overgenomen van de provinciale fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelatingen tot de stage. - Terbeschikkingsstelling. Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 1997 wordt Mevr. Alaime Pascale, voor een periode van een jaar vanaf Bij beslui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998027208 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 24 oktober 1991 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de leercontracten en leerverbintenissen in de permanente vorming voor de middenstand e type besluit van de waalse regering prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998027209 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren

document

type document prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 9 oktober 1997 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van wijzigingen, de beslissing van 4 september 1997 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijzigingen nrs. 3 en 4 ANDERLE

erratum

type erratum prom. 23/01/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type erratum prom. 01/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998011110 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding voor homogene financiële diensten. - Erratum type erratum prom. 12/12/1997 pub. 02/04/1998 numac 1997022124 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998027205 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Vernietigingen door de Raad van State Het arrest van de Raad van State nr. 58131 van 14 februari 1996, Afdeling Administratie, IIIe Kamer, vernietigt het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 februari 1992 waarbij de best Het arrest

beschikking

type beschikking prom. 20/12/1997 pub. 02/04/1998 numac 1998031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type beschikking prom. 20/12/1997 pub. 02/04/1998 numac 1998031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1998

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998035269 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Commissariaat voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II De here

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998053672 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van van D'Hoye, Robert Julien De heer D'Hoye, Robert Julien, ongehuwd, geboren te Brussel op 7 Alvorens te be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998009280 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik : 1, vanaf 1 september 1998; - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1; - bij de arbeidsrechtb - beambte bij de griff

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998009282 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 maart 1998 : - is de heer Degrauwe, J., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen; - is de heer Lambrecht, L., substituut-procureur des Konings b Bij ministeriee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998009279 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1998, blz. 8612, regel 41, is de vacante plaats van griffier bij de politierechtbank te Luik, geannuleerd.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998021098 bron arbitragehof Arrest nr. 5/98 van 21 januari 1998 Rolnummers 1028, 1029, 1054 en 1055 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 7bis, eerste lid, van de jachtwet van 28 februari 1882. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Me wijst na beraad

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/04/1998 numac 1998022047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Administratieve schikking tot wijziging van de administratieve schikking van 28 maart 1978 houdende vaststelling van de lijst van prothesen, kunstmiddelen van grotere omvang en andere belangrijke verstrekkingen, afhankelijk gesteld van de voorafgaa Arti
^