B.S. Index van de publicaties van 3 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998000932 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La Louvière en Manage type wet prom. 12/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998000934 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La Louvière en Bergen type wet prom. 12/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998000933 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La Louvière en Morlanwelz type wet prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1997040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 1997 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998022018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1996 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot bedden in diensten van algemene type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998015021 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 mei 1997 houdende machtiging tot overdracht van ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 1996 naar het begrotingsjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998012119 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van vak-organisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van titel II van het koninklijk besluit van 1 maart 1989 houdende instelling van een stelsel van studie- en stagebeurzen, in België, ten gunste van onderhorigen van ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998015029 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende het statuut van het personeel van de samenwerking met de ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998009124 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 27 januari 1998 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten v Bij konink type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998012138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 67 gesloten op 29 januari 1998 in de Nationale Arbeidsraad betreffende de techniek voor de omrekening van het « gezondheidsindexcijfer » naar het « g type koninklijk besluit prom. 24/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998012178 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die telefooncentrales en openbare telefoontoestellen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorter type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Stuurgroep van het Algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998016050 bron ministerie van middenstand en landbouw Kamer van Ambachten en Neringen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 2 februari 1998 wordt de heer Gert Lievens, licentiaat in de klassieke filologie, met ingang van 1 februari 1998, benoemd tot secretaris van de Kamer van Ambachten en Neri (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998027206 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie en gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 december 1997 wordt het "Centre régional verviétois pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère" vanaf 1 januari 1998 voor zes jaar erkend als centrum v Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998016061 bron ministerie van middenstand en landbouw Aanduiding van plaatsvervangend inspecteur-dierenarts Bij ministerieel besluit van 19 februari 1998 wordt de heer J. De Groef, aangenomen dierenarts, te Oud-Turnhout, benoemd tot plaatsvervangend inspecteur-dierenarts voor de provincie Antwerpen (... type ministerieel besluit prom. 30/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998011093 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 59 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998011103 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de marges voor implantaten type ministerieel besluit prom. 15/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998014015 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 1995 houdende oprichting, samenstelling en werking van een dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, bij het Ministerie van Verkeer en Infrastruct type ministerieel besluit prom. 18/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998011104 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot contractuele aanwerving van een opsteller voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor de effectenstudies

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998011072 bron ministerie van economische zaken Bericht aan de uitvoerders van goederen voor tweeërlei gebruik Het besluit van de Raad 98/106/GBVB van 26 januari 1998 wijzigt het besluit 94/942/GBVB betreffende het gemeenschappelijk optreden, aangenomen door de Raad op grond van artikel J.3 v Dit be type bericht prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998021140 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 februari 19 Bij twe

bijakte

type bijakte prom. 28/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022137 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Interministeriële conferentie. - Aanhangsel nr. 1 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

erratum

type erratum prom. 11/10/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998022171 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten. - Erratum type erratum prom. 06/07/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997016340 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, ééndagskuikens en fokpluimvee. - type erratum prom. 22/10/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997022998 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type erratum prom. 19/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998014053 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf BELGACOM. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma's

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1997053576 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Pruppers, Marie Pétronille Elisabeth Mevr. Pruppers, Marie Pétronille Elisabeth, geboren t Alvorens te

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998021076 bron arbitragehof Arrest nr. 18/98 van 18 februari 1998 Rolnummer 1050 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 23, 30 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wette Het Arbitr

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 03/04/1998 numac 1998011124 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand april 1998 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand april 1998, respectievelijk vastgesteld Iga = 0,

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 24/02/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998003148 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998003068 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap of van een land dat behoort tot de Europese Economisch type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 17/03/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998003182 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^