B.S. Index van de publicaties van 11 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998003192 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente La Bruyère - 1(...) Perceel grond gekadastreerd sectie B, nummer 362 G; g type wet prom. 10/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003189 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof type wet prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998009246 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 maart 1998 is het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 waarbij machtiging verleend is aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te Ton **** **** type wet prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003169 bron ministerie van financien, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de deelneming van België aan de zesde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998009161 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. - Benoemingen Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 29 januari 1998, werden leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemd overeenkomstig het artikel 2, 1° van het Samenwerkingsakkoor Dit type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van een afwijking van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998022241 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 33 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998027228 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 11 maart 1998 wordt het beroep dat de gouverneur van de provincie Henegouwen op 5 februari 1998 heeft ingesteld tegen de beslissing van de gemeenteraad van Moeskroen van 8 december Bovenve

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Basisdossier van een bijzonder bestemmingsplan Goedkeuring SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 1998 wordt goedkeuring gehecht aan he De goedkeuring

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998035374 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de waarneming van een hoger ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998027227 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een beheerder binnen de « Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon »

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 11/04/1998 numac 1998035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998002047 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 461. - Nieuw koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998009163 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek De hiernavolgende lijst bevat het geheel van de leden die deel uitmaken van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Dit Comité werd opgericht door het samenwerking 1° Lede

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998009162 bron ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Voorzitting en Ondervoorzitting Op 13 januari 1997, heeft het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, opgericht door het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, gesloten De heer

document

type document prom. 24/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003201 bron ministerie van financien Beslissing van de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën houdende aanwijzing van drie ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie, die de andere ambtenaren van dezelfde administratie kunnen machtigen feiten die, naa

erratum

type erratum prom. 30/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003207 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Erratum type erratum prom. 01/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003208 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1995 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92. - Erratum type erratum prom. 25/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003206 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998009304 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - notaris ter standplaats : - Harelbeke : 1; - Kortrijk : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan Voor elke kandidatuur di

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998022261 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Werving van dierenartsen (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat organiseert voor het Instituut voor veterinaire keuring, parastatale A, een selectieprocedure voor de aanwerving van Nederlandstalige en Franstalige dierenartsen en voor het (...) Functie

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998006843 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum v De door de Contr

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 69975 van 3 december 1997 heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIIIe kamer, het artikel 1, 3°, b, van het beslui(...) - de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning strekkende tot het

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998015065 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 19 maart 1998 hebben HH.EE. de heer Jacques Rummelhardt, de heer Marcio Paulo de Oliveira Dias, Mevr. Katerina Lukesova en de heer Serguei Ivanovitch Kisliak, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie Begel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 11/04/1998 numac 1998033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 29 januari 1998 wordt de heer Dimitri Stivay, Kirchstrasse 25, 47OO Eupen vanaf 1 januari 1998 tot gevolmachtigde van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap benoemd Het besl
^