B.S. Index van de publicaties van 28 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 houdende toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998012203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de tewerkstelling en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevorderi type koninklijk besluit prom. 05/02/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998021112 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1995 tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenscha type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ter vereffening van een achterstallig bedrag aan sommige ambtenaren in de rijksbesturen en aan het personeel van de griffies en parketten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998009338 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998003220 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998035449 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998035471 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Brussels Nederlandstalig comité voor tewerkstelling en opleiding. - Eervol ontslag van de afgevaardigde van de Vlaamse regering en aanduiding van de nieuwe afgevaardigde Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 wordt aan de heer Bij b

decreet

type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998021173 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Pauw, Roger, wonende te 9050 Gentbrugge, Voordries 17, Dossche, Janine, wonende te 9 Deze za

beschikking

type beschikking prom. 12/03/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998003225 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren benoemd tot de naast hun naam in kolom nr. 2 vermelde Voor de r type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998000292 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 31 maart 1998 is de heer Van der Taelen, André, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Puurs . (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998053683 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dombard, Fernand De heer Dombard, Fernand Alexis Joseph, ongehuwd, geboren te Elsene op Alvorens te besl

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998041604 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998009336 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Halen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Dire Voor elke kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998009337 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangeteke Voor elke kandi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998009339 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 april 1998 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper : - Mevr. Battheu, S., advocaat; - de heer Snick, M., advocaat; - in de rechtban - in het vredegerecht

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998021161 bron arbitragehof Arrest nr. 38/98 van 1 april 1998 Rolnummer 1287 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 40 tot 49 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, ingesteld door de n.v. Turnhoutse Maatschap Het Arbit

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/04/1998 numac 1998027273 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 71.273 van de Raad van State, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, van 28 januari 1998 vernietigt, in artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve v (...)
^