B.S. Index van de publicaties van 29 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998003214 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente La Bruyère - 1 e divisie - Emines Perceel grond, gekadastreerd secti type wet prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1997040212 bron algemene staat der kredietinstellingen Staat per 31 december 1997 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998023007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998008946 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 20 april 1998 worden ingeschr - « Occhiolino

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998012062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités Bij koninklijk besluit van 28 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998 : Wordt eervol ontslag uit zijn ambt van voorzitter van de hier - Parita type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998012061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de houtnijverheid Bij koninklijk besluit van 28 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van voorzitt wordt ee type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998015070 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 29/04/1998 numac 1998022019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 37, § 1, en 38, § 6, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/03/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998007075 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1993 tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst volgens Belgisch recht werden aangeworven d type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3 en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 decem type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002055 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van : 1° het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende grif type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Beroepscommissie type ministerieel besluit prom. 01/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998011130 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden type ministerieel besluit prom. 06/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998035447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 betreffende de omvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998027279 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kilometervergoeding aan de vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de agentschappen voor sociale huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998027278 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de wijze van inning van de administratieve geldboeten die opgelegd worden krachtens artikel 48 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998027241 bron ministerie van het waalse gewest Waals Afvalstoffenplan, Horizon 2010 De Waalse Regering heeft door het besluit van 15 januari 1998 het Waalse Afvalstoffenplan Horizon 2010 goedgekeurd. Het onderhavig bericht omvat, bij uittreksel, het geheel van de bepalingen die verband ho Exemplaren

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1997008373 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-controleurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van **** (****97019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he(...) 1. ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998021177 bron arbitragehof Arrest nr. 43/98 van 22 april 1998 Rolnummer 1073 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 6, 7, 11, 22, 55, 58, 59, 60, 65 en 69,

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998009295 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 6 juni 1996, is ten verzoeke van : Mevr. Olga Taton, wonende te Fleurus, chaussée de Gilly 292; de heer Xavier Dogn

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 29/04/1998 numac 1998003202 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Amortisatiekas. - Vernietiging van afgeloste effecten Overeenkomstig het bericht bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 november 1997 werd op 1 december 1997 en volgende dagen overgegaan tot de vernietigi De vernie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/01/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998022240 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^