B.S. Index van de publicaties van 30 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998015037 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende het statuut in België van de Hoge Vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering op burgerlijk gebied van het Vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type wet prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998041304 bron controledienst voor de verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014079 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007038 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1766 van 23 januari 1998, wordt aangestelde adjudant kandidaat-aanvullingsofficier L. De Cock op 27 december 1997 aangestel (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007020 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit nr. 1741 van 5 januari 1998, wordt luitenant J. Swennen, van het korps van het licht vliegwezen, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korp Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007040 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1771 van 23 januari 1998, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren beklee Hij gaat op type koninklijk besluit prom. 25/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998011127 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998012182 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij koninklijk besluit van 4 februari 1998, dat in werking treedt op 9 maart 1998, wordt de heer Koen DESCHEEMAEKER, te Z Paritair type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998011125 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende regeling van de loopbaan van monitor bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 1760 van 16 januari 1998 : Worden de leerlingen van de 150 e « polytechnische » promotie aan de Koninklijke Militaire School, van wie de name De Brabander, W. ; type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998021178 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetens type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 03/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 03/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998022283 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 1998, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007022 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Vaststelling van de anciënniteitsrang Bij koninklijk besluit nr. 1747 van 5 januari 1998, neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing van acht dagen op 19 oktober 1997, luitenant Nys, L., van het korps van de infanterie Voor type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1997012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012878 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 16/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998011126 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling van de wijze waarop een vacante betrekking wordt toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998027280 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 maart 1998 wordt de "s.a. SOLIREM" met ingang van 11 maart 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van specifieke installaties voor de verzameling, de voorbehandeling, de ver Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998035465 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 101, § 1, 1°, van het besluit van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998035464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieu-effec type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998035441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanvulling van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998035475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

decreet

type decreet prom. 12/11/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998035413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1993

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998027281 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Omzendbrief betreffende de houtopslag op de aanhorigheden van de wegen van het Gewest

document

type document prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998011150 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 1998 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elek N C = 1,0400 N E = 1,2155

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007037 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de graad van aanvullings-onderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 1764 van 23 januari 1998, wordt aangesteld onderluitenant kandidaat- aanvullingsofficier K. Roelants, op 27 december 1997 benoemd in de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998007026 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van een lagere officier in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1753 van 8 januari 1998 : Wordt aangestelde onderluitenant-leerling gesproten uit de 146 e polytechnische promo Wordt onderluitenan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 is de heer Aubry, Raymond, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Bergen, ter vervanging van Mevr. Petit, Anne-Marie Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Vandenplas, Claude type vacante bettreking prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998021176 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van leden van de Dienst Enquêtes TWEEDE OPROEP TOT KANDIDATEN Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de bijkomende aanwerving van 15 leden van de Dienst E Functieb

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998009340 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 april 1998 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : - de heer Dernicourt, E.; - Mevr. Jamar, S., gerechtelijke - is de heer Delbeke, Y

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998021160 bron arbitragehof Arrest nr. 16/98 van 11 februari 1998 Rolnummers 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197 en 1198. In zake : de prejudiciële vragen betreffende besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot aanwijzing van agenten van de Agglomeratie Bru Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998021153 bron arbitragehof Arrest nr. 15/98 van 11 februari 1998 Rolnummer 1250 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, b), van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverz Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998021172 bron arbitragehof Arrest nr. 21/98 van 18 februari 1998 Rolnummer 1067 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 126 en volgende en 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 4 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorm Het Arbit

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998035426 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 20 maart 1998 werd KAYAK MARITIME SERVICES BVBA, Prinsesstraat 35, 2000 Antwerpen, erkend als oph Erkennings

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998000106 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 13 ja De hee

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998000291 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden. - De rijkswacht werft een Nederlandstalige socioloog, een Franstalige pedagoog, een Nederlandstalige en een Fra(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijk

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998019380 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Aanleggen van een personeelsreserve van ingenieurs-informatici De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van ingenieurs-informatici, verantwoordelijk vo(...) De bestaan

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/04/1998 numac 1998040303 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 1998, 102,48 punten bedraagt, tegenover 102,02 punten in maart 1998, he Het gezo
^