B.S. Index van de publicaties van 9 mei 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken » type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998000241 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 1998 wordt de heer Jacques Lemaire, adjunct-adviseur, met ingang van 1 december 1997, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pens Bij konink type koninklijk besluit prom. 19/03/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022235 bron ministerie van volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommige artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid vo type koninklijk besluit prom. 17/03/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022247 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022152 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022213 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van het Nationaal Pensioen-fonds voor mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het verdrag inzake biologische diversiteit" type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de landbouwattachés en adjunct-landbouwattachés type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1997000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt de heer Herman Vercruysse, adviseur, met ingang van 1 november 1997 aangewezen als tweetalig adjunct bij de heer Schewebach, directeur-generaal van de Algemene Directie van In deze

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998002054 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1995 tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 04/02/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998022153 bron ministerie van volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen

decreet

type decreet prom. 31/03/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998035466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het koninkrijk Marokko anderzijds, bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, protocoll

document

type document prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998009212 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/11/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 1996 tot oprichting van recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de beroepsverenigingen van bibliothecarissen en bibliotheken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de Franse Gemeenschap erkende bibliotheken

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031231 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het personeelsreglement van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroe type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031230 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gem type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031232 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998009363 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1; - bij het vredegerecht van het tweede kanton Verviers : 1; - opsteller bij de griffie van - secretaris bij het pa

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998008349 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-controleurs voor de **** bij het fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën (AF97017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998008099 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Duitstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën. Functiebeschrijving (...) Taalgebru

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998009362 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juni 1997 en 29 augustus 1997, in werking tredend op 20 mei 1998, is de heer Noville, A., hoofdgriffier van het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pens Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998000244 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 1998 wordt Kristien De Smedt met ingang van 1 februari 1998 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale Diensten - N Bij kon

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Erkenningen Bij ministerieel besluit van 28 april 1998 is de N.V. Pieck Entreprises, rue de l'Ile Monsin 78, te 4020 Luik, erke(...) Bij ministerieel besluit van 28 april 1

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/05/1998 numac 1998003241 bron ministerie van financien Huishoudelijk reglement van het college van dienstchefs van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat Het artikel 5, 1e lid van het huishoudelijk reglement van het college van dienstchefs van de Algemene Diensten van het Algemeen Secre « Het c
^