B.S. Index van de publicaties van 12 mei 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998022232 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998000305 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot regeling van de bewapening van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998009249 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stel type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014077 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 2, op de lijn 42 : Rivage-Troisvierges, te Stoumont machtigt in het kader van de elektrificatie van de lijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstusse type ministerieel besluit prom. 02/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor het bekomen van het radarbrevet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998035478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot innovatie-opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998035473 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende steun aan de bedrijfsbegeleiding van land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998035492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/05/1998 numac 1998008113 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige informatici-functionele analisten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige informatici-functionele analisten (rang 10) voor de ministeries en(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 12/05/1998 numac 1998008112 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige informatici-systeembeheerders Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige informatici-systeembeheerders (rang 10) voor de ministeries en de inst(...) Functiebesc

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/05/1998 numac 1998021196 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 31 maart 1998 in zake het openbaar ministerie en J. De Witte en anderen tegen A. Baydoun en anderen, waarvan de expeditie ter griff 1. « W

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 12/05/1998 numac 1998011162 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand mei 1998 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand mei 1998 respectievelijk vastgesteld op de Iga = 0
^