B.S. Index van de publicaties van 16 mei 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/1998 numac 1998009283 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internatio 2° worden de sta

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998014104 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 10/04/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998035477 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een meer flexibel gebruik van het zorgaanbod mogelijk kan maken

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/1998 numac 1998031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Speciale regelen van openbaarmaking Berichten van openbaar onderzoek Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen het basisdossier van het gemeentelijk o - De docu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/1998 numac 1998009379 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brugge. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de h Voor elke kandid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/05/1998 numac 1998008015 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur (rang ****1) voor de diensten van de **** **** (Ministerie van de **** Gemeenschap en de **** ****(...) 1. **** ****, ****
^