B.S. Index van de publicaties van 19 mei 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/05/1998 numac 1998009324 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 1 april 1998 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 463 Dienstvrijstelling op vrijdag 22 mei 1998 type omzendbrief prom. 16/04/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998000242 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Ambt van burgemeester Aanvraag tot ontslag, voordracht van een kandidaat type omzendbrief prom. 13/05/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 459. - Indienstneming van contractuelen ter vervanging van statutaire personeelsleden die wegens het jaarlijks vakantieverlof afwezig zijn in 1998

document

type document prom. -- pub. 19/05/1998 numac 1998009384 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij ministeriële besluiten van 5 mei 1998 worden aangewezen om, in naam van het college van procureurs-generaal, het gezag en het toezicht over de afdeling « operationele ondersteuning en opsporing » van het commissariaat-g - de

erratum

type erratum prom. 15/12/1997 pub. 19/05/1998 numac 1998009334 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/1998 numac 1998009382 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/1998 numac 1998009383 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Brecht : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Di Voor elke kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/1998 numac 1998009381 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 november 1997 zijn benoemd, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 1998, tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Hasselt, de heer Van Broekhoven - Brussel,
^