B.S. Index van de publicaties van 26 mei 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998009315 bron ministerie van justitie Katholieke eredienst. - Erkenning van een annex Bij koninklijk besluit van 31 maart 1998 worden de wijken en straten gelegen tussen de Dendermondsesteenweg en de gemeente Waasmunster, te Sint-Niklaas, erkend, onder de aanroeping van de Heilige L (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998012288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 1998 is aan de heer Vandenplas, Claude, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, van het Franse taalstelsel, (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998009314 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Katholieke eredienst. - Afschaffing hulpparochie Bij koninklijk besluit van 31 maart 1998 wordt : - de hulpparochie van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede te Kapellen afgeschaft en de kerk van Onze-Liev - het territo type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlengin type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende d type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende d type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012112 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012093 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lui type koninklijk besluit prom. 05/05/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998003238 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012924 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012109 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende d type koninklijk besluit prom. 06/05/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998003239 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 1998

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998003251 bron ministerie van financien en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvangs- en de einddata van de operatie « Alba » voor het detachement « Belmeddet » ontplooid in Albanië in de schoot van de « AMPF » teneinde de medische voorzieningen van het echelon « Force » in de type ministerieel besluit prom. 20/04/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998027307 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 00 van de organisatieafdelingen 04, 05 en 08, en programma 03 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998035536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 00.20 van het programma 24.60

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/05/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998002061 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 462. - Compensatie van de feestdagen die in 1998 met een zaterdag of een zondag samenvallen. - Omstandigheidsverlof

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998003237 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard Betreft : toekenningen aan niet-inwoners - fiches 28 en samenva type bericht prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998021207 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Backer, Rudy en Thonnon, Miranda, beiden wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 40, Deze za

erratum

type erratum prom. 24/11/1997 pub. 26/05/1998 numac 1998022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998028530 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Mutatie. - Benoemingen Bij besluit van 18 september 1997 wordt de H. Gepts, A.M.J., voorzitter van het aankoopcomité Mechelen, gemuteerd naar de betrekking v Bij koninkl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998003246 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 30 september 1997 wordt de heer Robbrecht, Robert I.E., hoofdcontroleur, met ingang van 1 februari 1997, benoemd tot inspecteur bij de Centrale dienst vo Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998009390 bron ministerie van justitie Kabinet van de Minister van Justitie Ontslagen. - Benoemingen. - Afvaardigingen Bij koninklijke besluiten van 11 mei 1998 : - Wordt Mevr. Marie-Anne Franquinet, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, bij het kabinet van de Ministe - Wordt Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998011090 bron ministerie van economische zaken Bestuur algemene diensten Human resources. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 december 1997 werd, met ingang van 29 juli 1997, de heer Renard, François, geboren op 12 februari 1968, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-ad Bij konink type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998016120 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 wordt de heer De Cuyper, Xavier B., hoofdingenieur-directeur, met ingang van 1 november 1997 bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal op het Frans taa(...) Bij koninklijk beslui

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998041605 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998021209 bron arbitragehof Arrest nr. 29/98 van 18 maart 1998 Rolnummers 1112 en 1115 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzi wijst na beraad

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998003252 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand juni 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand juni 1998, zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve : op m Na 19 uur : Iedere woen type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998003253 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand juni 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand juni 1998, zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m : Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 juni 1998. R Studio 02 A. Reyerslaan

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/04/1997 pub. 26/05/1998 numac 1998015033 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting naar het inkomen, en het Protocol, ondertekend te Brussel 26 apri

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 26/05/1998 numac 1998011151 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^