B.S. Index van de publicaties van 27 mei 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998009366 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds brugpen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011033 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - landbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 20/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011128 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 20/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011129 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011032 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - landbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011031 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011029 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid dierlijke productie type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998009392 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 6 mei 1998, dat in werking treedt op 1 juni 1998, wordt Mevr. Raymonde Eeckhoudt, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het H (... type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011030 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - dierlijke productie type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 198 type koninklijk besluit prom. 17/02/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998000157 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 17/02/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998000156 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan het « Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées » toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Minis type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de tewerkstellingsakkoorden, de risicogroepen en het conventioneel brugpe type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de loonmarge type koninklijk besluit prom. 17/02/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998000158 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de uitzendarbeid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36decies van 4 maart 1986 b type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998003262 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 juni 1998 - 2003 - 2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 juni 1998-2001-2003-2005 type ministerieel besluit prom. 30/04/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/1997 pub. 27/05/1998 numac 1998029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de regeling betreffende het administratief statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse en israëlitische godsdienst der onderwijsinrichtingen van de

erratum

type erratum prom. 19/02/1990 pub. 27/05/1998 numac 1998015040 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Gambia inzake luchtvervoer, ondertekend te Banjul . - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998009394 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Roeselare : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Voor elke kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998009395 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Barvaux : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schri Voor elke kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998009393 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998 is aan Mevr. Jacobs, Ch., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Barvaux. Bij ministerieel besluit (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998000330 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 1998 wordt, met ingang van 23 april 1998 's avonds, aan de heer Haek, Jannie eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetschef van de Vice-Eerste Minister. Bij koninklijk

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 27/05/1998 numac 1998000332 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant-chef bij de rijkswacht Scheers, J., werd, op datum van 20 april 1998, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Philippeville. Adjudant-chef bij de rijkswacht Henrion, C., werd, op datum van 1 Adjudant b
^