B.S. Index van de publicaties van 28 mei 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998003254 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Ciney - 7e divisie(...) Percelen grond gekadastreerd sectie D, zonder nummer, type wet prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998023009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuringen van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016076 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1980 houdende reglementering van de handel in zaaigranen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 mei 1998 wordt aan de heer Delhovren, Roger, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Bergen Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 maart 1998 wordt de heer De Bock, Paul, bestuurschef, met ingang van 1 februari 1998, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken (... type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 6 op de spoorlijn 147 : Sambreville-Fleurus, te Sambreville, machtigt in het kader van de wederindienststelling op dubbelspoor met elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998014117 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 54 op de spoorlijn 69 Y Kortrijk-West-Poperinge, te Komen, machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998011168 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 23 april 1998 wordt aan de onderneming « Chubb Insurance Company of Eurrope » (administratief codenr. 0472), naamloze vennootschap waarv(...) (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998012072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 28/05/1998 numac 1997012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 28/05/1998 numac 1997012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de functiecategorieën en de minimumlonen van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998012208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden, alsmede de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten aan de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en aan de deskundigen type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 28/05/1998 numac 1997012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 24/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998003249 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016077 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de handel in zaad van cichorei voor de industrie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016116 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 23/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de werkings- en erkenningsprocedure betreffende de centra voor de opsporing van aangeboren metabolische afwijkingen type ministerieel besluit prom. 08/05/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016115 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998027311 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven kracht

document

type document prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998019501 bron kamer van volksvertegenwoordigers Rekenhof Benoeming van een griffier De Kamer van volksvertegenwoordigers moet overgaan tot de benoeming van een griffier bij het Rekenhof - Franse Kamer, ter vervanging van de heer J. Culot, benoemd tot raadsheer in het Reken(...) De kandidaten moeten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het model van het getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998000337 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 8 mei 1998 is de heer Hubens, Guy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Herstal . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998021208 bron arbitragehof Bekendmaking van vacature De plaats van griffier van het Arbitragehof van de Franse taalrol is vacant. De kandidaturen moeten bij ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de voorzitter van het Arbitragehof, Koningsplein 7, 1000 Bruss De benoemi type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998009399 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1; - vrederechter van het kanton Beringen . De kandidaturen voor een benoeming i(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonde

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008012 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** maatschappelijk assistent voor het **** **** Gewest . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008016 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor de Rijksdienst voor **** (****97809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008017 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** vertalers (rang 26) (****/****) (****97015). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****,(...) 2. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008027 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ****-vertalers voor het Ministerie van Tewerkstelling en **** (****97004 - rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008033 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs (rang 26) voor de Rijksdienst voor **** (****97809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008014 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** gespecialiseerde technici der **** (rang 26) (****/****) (****97024). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. De ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008013 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** directiesecretaris voor het **** **** Gewest . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008028 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** geneesheren-inspecteurs voor de Dienst voor Geneeskundige **** van het **** voor Ziekte- en **** (****) (****97021). - Uitslagen **** van (...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008034 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs bouwkunde voor het Ministerie van de **** **** (****97013) - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. De ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008029 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor het Ministerie van **** (****97813). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008011 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs van Financiën voor het Ministerie van **** (****96813). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008010 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs scheepsbouw voor het Ministerie van Verkeer en **** (****97032). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1997008370 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige havenkapitein voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (ANV97019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het examen : Geen geslaag(...) (...) type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1997008376 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** **** (rang 10) (****/****) (****97807). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. Van Hees, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008371 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ****, (statistici) (****97807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1997008374 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici voor het Ministerie van Middenstand en **** (****97008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1997008372 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (Nationale Dienst voor Congressen) (AF(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008006 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het **** **** van het Ministerie van **** (****97808). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008001 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** vertalers-revisors (rang 10) (****/****) (****97005). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1997008375 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs (rang 10) (****97012). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008007 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** directeurs-informatici voor de Autonome Raad voor het **** (****) (****97015). - Uitslagen 1. ****, ****, **** 2. ****, ****(...) 3. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008002 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** vertalers-revisors (rang 10) (****/****) (****97805). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd (...) 1. **** Moor, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998008009 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici-projectleiders voor het Ministerie van **** (****97804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998009398 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 mei 1998 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. De Groof, A., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtb - de heer Fest

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 februari 1998 wordt Mevr. Hoedemakers, Caroline, met ingang van 1 januari 1998, benoemd in de hoedanigheid van Adjunct-Kabinetschef van onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen. Bij koninklij

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998011163 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Vernietiging De Raad van State heeft door zijn arrest nr. 72.973 van 2 april 1998 de vernietiging uitgesproken van het ministerieel besluit van 17 juni 1996 dat het in de handel brengen en he De verni

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 28/05/1998 numac 1998009397 bron ministerie van justitie Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor II. De
^