B.S. Index van de publicaties van 23 juni 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 maart 1998 wordt de heer Debongnie, Philippe, eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 december 1997, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider(...) (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998009466 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1978 tot oprichting van een Hoge Raad voor penitentiair beleid type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998000390 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot instelling van een ambtelijke werkgroep politiehervormingen type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998009467 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wedersamenstelling van de Hoge Raad voor penitentiair beleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998027363 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 mei 1998 wordt de « sprl Transports Jobe » met ingang van 15 mei 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 15 mei 1998 wordt Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998027362 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 20 april 1998 wordt de bij ministerieel besluit van 15 juli 1997 aan de n.v. Mondial Interim verleende vergunning nr. W.89.41 met ingang van 17 februari 1998 ingetrokken. Bij ministerieel besluit va Tijdens de type ministerieel besluit prom. 05/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998009468 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Hoge Raad voor penitentiair beleid type ministerieel besluit prom. 28/05/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 1996 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu aan natuurlijke personen en privaatrechtelij type ministerieel besluit prom. 25/03/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de to type ministerieel besluit prom. 24/02/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998011165 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1996 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk type ministerieel besluit prom. 09/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de adjunct-arrondissementscommissaris die bevoegd is voor het Duitse taalgebied

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/04/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet tot erkenning en subsidiëring van musea

decreet

type decreet prom. 26/05/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel, op 23 juni 1993 type decreet prom. 26/05/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998035662 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven, ondertekend in Nicosia op 26 februari 19

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998009409 bron ministerie van justitie Invoering van de euro. - Belangrijk bericht In het kader van de werkzaamheden van het Commissariaat-generaal voor de euro volgt hierna een afdruk van de verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro. De (...) De tekst

document

type document prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998003301 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand juli 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand juli 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdagen 4, 11, 18 en 25 juli 1998. R.T.B.F. Studio 0 A. Reyerslaan 52 1044 B type document prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998027364 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Erkenning van de ontwerpers voor het opmaken of de wijziging van de verkavelingsvergunningen met of zonder aanleg van wegen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998021253 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Oproep tot kennisgeving van belangstelling voor deelname aan de opdracht AGORA van de DWTC I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoe De DWTC doen ee type document van de diensten van de eerste minister prom. 19/06/1998 pub. 23/06/1998 numac 1998021262 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Wijzigingen. - Benoeming type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998021264 bron diensten van de eerste minister Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 92 van 13 mei 1998, blz. 15150, 42e regel, worden in de Franse tekst de woorden "Siège Anver" vervangen door de woorden " (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998021247 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 92 van 13 mei 1998, blz. 15149, 46e regel, wordt in de Nederlandse tek (..

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998009498 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Openstaande plaatsen Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven: 1; - substituut-krijgsauditeur : 1. De magistraat die zal worden benoemd tot deze functies zal voorwerp De kandidaturen voo type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998021263 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 92 van 13 mei 1998, blz. 15150, wordt de tekst betreffende de benoeming - bij koninklijk besluit van 28 november 1997 - van de heer de Callataÿ, Godefroid (Werv type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998009497 bron ministerie van justitie Notariaat. - Openstaande plaats Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Etterbeek : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer M (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008085 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adviseurs van het openbaar ambt voor het Adviesbureau voor Organisatie en Beheer (Adviesbureau ABC) van het Ministerie van **** (**** 97033 - rang 13). - **** ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008090 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor de **** **** Dienst voor **** (****97805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008091 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor de **** **** Dienst voor **** (****97806). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008089 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** afgevaardigden voor de **** **** Dienst voor **** (****97804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008058 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** industriële ingenieurs - informatica voor de Koninklijke Musea voor Kunst en **** (****97034). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008084 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der ****, specialisatie : **** voor het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en **** in **** (****97029 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008086 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** industrieel ingenieurs voor het **** **** voor **** (****) (****97002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008088 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** psychologen voor de **** **** Dienst voor **** (****97803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008092 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisors voor de **** **** Dienst voor **** (****) (****97004). - Uitslagen Rangschikking van ****(...) Geen geslaagde kandidaten. type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008080 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici voor de Regie der gebouwen (**** 97815 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot pro(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008077 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** (rang 20) (****/****) (****97033). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008087 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs bij het **** **** voor **** (****) (****97808). - **** ****(...) 1. Van den ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 2 type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008093 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** vliegtuigbestuurders , voor het Ministerie van Verkeer en **** (****97012). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008083 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** , specialisatie : restauratie van **** (****/****) voor de **** Musea voor Kunst en **** (**** 97040). - Uitslagen **** van de ****(...) ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998008064 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97026). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) ****, ****, ****-S

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/06/1998 numac 1998003300 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand juli 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand juli 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve : op dinsdag 21 juli. Na Iedere woensdag. Na 18
^