B.S. Index van de publicaties van 1 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/04/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998011107 bron ministerie van economische zaken Wet houdende tiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - Ministerie van Economische Zaken type wet prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000404 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bi Bij mi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1997012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 wordt, met ingang van 1 In de N type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 1998 wordt de heer Harry Bocksteins, eerste attaché, met ingang van 1 mei 1997 door verhoging in graad bevorderd tot de graad van inspecteur-generaal. Bij koninklijk besluit v Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000397 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998 genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 juni 1998 wordt aan de heer Van De Keere, Roger, met ingang van 1 november 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Brussel Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. 22/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 22/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014143 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 22/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014142 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aanwerving en de bevordering van sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998022358 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bureau voor Arbeidsbemiddeling tegen betaling voor Schouwspelartiesten Intrekking van de exploitatievergunning Bij ministerieel besluit van 24 maart 1998 wordt de exploitatievergunning voor een voor arbeidsbemiddeling tegen betaling voor Sch Deze intrek type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Weigering van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 8 april 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweigerd aan de N.V. Gor Deze weige type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 8 april 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselses Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Tence Interim. Bij minis type ministerieel besluit prom. 18/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de verenigingen die honden tatoeëren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998027379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming wat betreft de inrichtingen voor sportbeoefening of recreatie-activiteiten

protocol

type protocol prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998015105 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol, opgemaakt te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 ; Protocol, opgemaakt te Brussel op 21 d(...) Op 15

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998021197 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 februari 1998 worden benoemd of bevorderd, met ranginneming op 15 november 1997 : Leopoldsorde Officier De heer Pieret Paul E.A.J., Coordinatie-directeur, belast met de public relations bi Ridder De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012430 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, van het Nederlandse taalstelsel, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervangi De b type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012437 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, ter vervanging van de heer Vincent Millan Mi De b type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Antwerpen, ter vervanging van de heer Stanny Van Ostaeyen De b type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012426 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde t.v.v. de heer De Beukelaer, Nicolaas D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012428 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, ter vervanging van de heer Gilbert Uyttersprot, va De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998009526 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998 is de heer Wyckaert, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van (...

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 1998 werd Mevr. Ria Schoofs, met ingang van 6 februari 1998, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 september 1996. type benoemingen prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 1998, dat uitwerking heeft op 1 februari 1998, wordt Mevr. Eulalia Dourado Freyesleben, stagedoend adjunct-adviseur, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ra Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000405 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. Bij ministerieel besluit van 19 me De he type vergunning prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** type vergunning prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998000342 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** ****

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 01/07/1998 numac 1998019023 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum va De door de Co
^