B.S. Index van de publicaties van 4 juli 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998009543 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 22 juni 1998 is aan de heer De Belder, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Turnhout. Het is hem vergund de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 16/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998021225 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van de Jeugdherberg te Virelles type koninklijk besluit prom. 12/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998022402 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998009542 bron ministerie van justitie Addendum Het koninklijk besluit van 22 juni 1998 waarbij Mevr. Goblet, B., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd is tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, treedt in werking op (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016172 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d type ministerieel besluit prom. 06/05/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998012333 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende reglement van het personeel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 en van 8 december 1994 houdende uitvoering van de artikelen 5, 6 en 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betr type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 7 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 12 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoodstedelijk Gewe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/06/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 455bis. - Opvang en opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen

erratum

type erratum prom. 13/03/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998009547 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Mechelen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-G Voor elke k type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998009546 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Beveren : 1; - Leuze : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s Voor elke kandidatuu

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008124 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te ****. - ****97025. - Uitslagen Rangschikking van (...) 1. ****, ****, ****-**** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008122 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisors voor de **** **** Dienst voor **** (****97005). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) **** geslaagde kandidaten. type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008097 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gegradueerde voor het **** **** (****97017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008114 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** medewerkers (****/****) (rang ****1), voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97037). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****, ****, **** 2. type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008119 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van een **** adjunct voor het **** **** (****97023). **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...) 1. ****, ****, **** 2. type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008111 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjuncten van de directeur (personeelswerk) (rang ****1), voor het Ministerie van de **** **** (****97021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ver(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008150 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) (****/****) (****97035). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008126 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor sommige **** openbare instellingen en diensten ****97034. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008098 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** industriële ingenieurs - textiel voor het Koninklijk Instituut voor het **** (****98002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008123 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor de **** **** (****97032). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijken(...) 1. De ****, ****, ****-**** type aanwerving prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998008120 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor het Centrum voor informatieverwerking (Ministerie van ****) (****98003). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van (...) 1. ****,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998009544 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998, in werking tredend op 24 juli 1998, is de heer Riské, W., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Beveren, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen lat Bij koninkl

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998015097 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 20 mei 1998 hebben H.E. Nana Oye-Mansa Yeboaa I er , de heer Nicos Agathocleous, de heer Jan Anders Oljelund en de heer Callixte François-Xavier d'Offay de eer gehad aan de Koning, in officiële audien Begeleid door

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Representatieve syndicale organisaties Luidens de beslissing van de Controlecommissie inzake de representativiteit van de syndicale organisaties van het rijkswachtpersoneel, uitgesproken in openbare zitting op 25 juni 1998, heeft h Luidens

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 04/07/1998 numac 1998014070 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer De Overeenkomstsluitende Partijen, Verlangend te komen tot een betere kwaliteitshandhav(...) Overwegend
^