B.S. Index van de publicaties van 25 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998022345 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998 wordt, met ingang van 1 september 1998, aan de heer Joseph Poortmans, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van eersta De heer J.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 1997 tot 31 decembe type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998021284 bron arbitragehof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 is de heer R. Ryckeboer, referendaris bij het Arbitragehof, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Hij neemt vanaf 15 november 1997 als houder van die onderscheiding zijn rang in de Orde (... type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022327 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998022370 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Aanwijzing van de secretarissen Bij ministerieel besluit van 2 juni 1998, dat in werking treedt op 1 mei 1998, worden aangewezen in hoedanigheid van secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor gehandic de heer Va type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1998 tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 13 mei 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Made Interim. Die Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 7 mei 1998 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden, bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1970 tot v - de tari type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de toepassingsvoorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op he type ministerieel besluit prom. 18/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998014150 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot erkenning van de getuigschriften gelijkwaardig aan het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot het vervoer van passagiers type ministerieel besluit prom. 22/06/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de interventieregeling in de sector groenten en fruit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de verantwoordelijke ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die gemachtigd zijn om de beroepen bij het Milieucollege en de Regering in te stellen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op het vlak van geintegreerde stadsrenovatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen. - Toelatingen tot de stage. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 1998 wordt Mevr. Van Kelecom, Griet in vast verband benoemd in de hoedanigheid va Bij beslui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998035797 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 ap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027438 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale Dienst voor de Diensten van de Waalse regering type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027437 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998027439 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958

decreet

type decreet prom. 17/02/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998035629 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1994 type decreet prom. 26/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998035804 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998002082 bron diensten van de eerste minister en ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 466. - Vakbondsafgevaardigden in contractueel dienstverband. - Bijzondere procedures bij afdanking

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998022347 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor administratieve controle Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt e Bij hetzelfd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998009610 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 is het de heer Verdin, E., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne eershalve te voeren. Bij koninklijk bes (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998021287 bron arbitragehof Arrest nr. 79/98 van 7 juli 1998 Rolnummer 1149 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 1°, van de wet van 13 juni 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkend Het Arbi

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 25/07/1998 numac 1998035626 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Limburgs Maasland. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Kinrooi Een besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 bepaalt : Artikel 1. Een gedeeltelijke wijziging va Art. 2. H
^