B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type wet prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998023013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand. - Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. - Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998014101 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het Fonds voor vorming in de scheikundige type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tewerkstellingsakkoord voor de scheikundige nijverheid voo type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998015098 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van het Permanent Hof van Arbitrage type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012374 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewer type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1 type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012392 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd e type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toegekend wordt aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998022302 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevorderingen tot de graad van financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 17 maart 1998, wordt de heer Robert Verschoren, financiee(...) Het beroep van niet type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022340 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van leden van de directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 20/03/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998014108 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 1997 houdende benoeming van de leden van het validatiecomité belast met de evaluatie en validatie van de voor de stuurbrevetten A en B vereiste diensttijd type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022484 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 15/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998011220 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 1981 genomen in uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1981 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen die het elektrisch materieel, bestemd v type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de benoeming van tweeëntwintig leden van de algemene vergadering van de vzw deSingel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027444 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

decreet

type decreet prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027442 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15 mei 1998 tussen de Federale Staat en de Gewesten houdende wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende doorstromingsprogramma's type decreet prom. 16/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998027443 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 april 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad voor de verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap, bevoegd voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 02/02/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en van de ondervoorzitters van het Algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum type erratum prom. 18/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016189 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling van de samenstelling van zijn sociaal comité. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998015082 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 1998 : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Masatoshi Takeda, honorair Consul van België te Sapporo. 2. Werd de he Bij koninklijk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998009636 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau : 1 ; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1 (vanaf 29 januari 1999);(...) - procureur des Konings bij

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998003397 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 478 van 17 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998022336 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 19 maart 1998 wordt Mevr. Elke Van den Bossche, met ingang van 1 februari 199 Het ber

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 01/08/1998 numac 1998003298 bron ministerie van financien Administratie van het Kadaster Mutaties Bij besluiten van 3 juni 1998, worden de hiernavermelde ambtenaren van de administratie van het Kadaster, op hun verzoek, met ingang van 1 maart 1998, gemuteerd naar de standplaats vermeld tegenover hun Voor de ra
^