B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 09/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009609 bron ministerie van justitie Wet betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel type wet prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003341 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Ciney - 7e divisie - Ac(...) Perceel grond gekadastreerd sectie D, zonder nummer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998022443 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Hoge Raad voor gehandicapten Overlijden en vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 23 juni 1998, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt Mej. Buyck, D., tot lid benoemd van de Nationale Hoge Raad voor (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998012115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgel type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998 wordt, met ingang van 20 feb als ver type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998035778 bron diensten van de eerste minister ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juni 1998 zijn benoemd tot : Kroonorde Officier De heer Verheyden Lucien, F., M., bestuurder van de c.v. « Elk zijn Huis ». Ridder De heer Reygaert Michel, G., bestuurder van de c.v de heer Verhulst Jea

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009637 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998035822 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 tot vaststelling van de lijst van andere beroepsactiviteiten of bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen van een lid van

decreet

type decreet prom. 23/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998027451 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van de Republiek Chili, enerzijds, en de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, anderzijds, opgemaakt te Santiago op 3 type decreet prom. 23/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998027453 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en enkele samenhangende akten, de Bijlage, de aanvullende Protocollen en de S

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998000432 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 25bis ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

protocol

type protocol prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eerste en tweede aanvullend protocol respectievelijk ondertekend te Guatemala op 13 januari 1968 en 27 november 1969, bij het op 26 juni 1966 te Guatemala ondertekende akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek

document

type document prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 12/03/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009594 bron ministerie van justitie Wet tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. - Erratum type erratum prom. 18/03/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009593 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erratum type erratum prom. 12/03/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009592 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 1998 wordt de heer Frédéric Gorez, vanaf 1 mei 1998 (. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 1998, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : de heer D. Van de Hij voltooit h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998000498 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 5 juli 1998 is de heer Wansart, Gérard, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Waimes . (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998053630 bron ministerie van financien Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Flament, Fernande Flament, Fernande Georgina Philomène, ongehuwd, geboren te Casteau op 9 oktober 1911, wonende te Estinnes, Koning Albertstraat Alvorens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998009652 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 138 van 21 juli 1998, blz. 23898 : - dienen in de 50e en 51e lijnen van de Franstalige tekst, de woorden « de Malines et de Turnhout » te worden vervangen door - diene

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998009645 bron ministerie van justitie Wervingscollege der magistraten Bekendmaking van de rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het Nederlandstalige examen : 1. (...) 2. Dhaene, Michiel; 3. Verwi

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003411 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 490 van 20 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003409 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 506 van 20 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003410 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 497 van 24 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003407 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 238 van 15 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998003408 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 389 van 10 juli 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998009653 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 1997, in werking tredend op 31 augustus 1998, is de heer Beyens, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aans Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998021303 bron arbitragehof Arrest nr. 54/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1161 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332, vierde en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Het Arbitragehof, samenges wijst na beraad type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998021304 bron arbitragehof Arrest nr. 55/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1187 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld uit de wijst na beraa

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998015047 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake luchtdiensten, en bijlage, ondertekend te Montevideo op 5 oktober 1972 type overeenkomst prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998015030 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake luchtvervoer, en bijlage, ondertekend te Brussel op 6 september 1990

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998015036 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Cuba inzake geregelde luchtdiensten, en bijlage, ondertekend te Havana op 22 oktober 1975 type internationale overeenkomst prom. -- pub. 07/08/1998 numac 1998015035 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake het luchtvervoer, ondertekend te Manilla op 30 januari 1970
^