B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/08/1998 numac 1998023015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, lid 5, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1998 numac 1998009516 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Orthodoxe eredienst. - Erkenning van parochies Bij koninklijk besluit van 8 juni 1998, wordt een grieks-orthodoxe parochie, met zetel te Kortrijk, erkend onder de aanroeping van de Hei De gebieds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 1984 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 27/06/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027474 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 17 juli 1997 tot vaststelling van de tarifering voor de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027465 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1995 tot 31 maart 1996 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société régionale wallonne du Logement" bij de door haar erkende openbare bouwmaat type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027476 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot benoeming van de voorzitter van het subregionale comité voor tewerkstelling en vorming van Sankt Vith type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027464 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1994 tot 31 maart 1995 type besluit van de waalse regering prom. 09/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027475 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij een personeelslid wordt aangewezen om overtredingen van het reglement op de politie van het personenvervoer vast te stellen type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027463 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1993 tot 31 maart 1994 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de door de "Société régionale wallonne du Logem type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027467 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1997 tot 31 maart 1998 type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027461 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1998 tot 31 maart 1999 type besluit van de waalse regering prom. 09/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998027466 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1996 tot 31 maart 1997

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/1998 numac 1998021309 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 16 en 17 juni 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 17 Die zak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1978 ter uitvoering van artikel 2, § 1, 2° 3° en 4° van de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de buitenlandse diploma's die als bewijs gelden van een voldoende beheersing van de Franse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma en de inrichting door de Hogescholen van het examen voor voldoende beheersing van de Franse taal

beschikking

type beschikking prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende opheffing van reglementaire teksten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de Duitstalige Gemeenschap tussenkomt in de kosten voor de behandeling van bepaalde ziekten

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 14/08/1998 numac 1998000506 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden. - De rijkswacht werft Nederlandstalige of Franstalige boekhouders aan op contractuele basis. Het betreft ar(...) De bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. De r
^