B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumprijs voor de overdracht door de overheid van aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998009700 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 1998 : - is aan de heer Voets, O., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bilzen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - i Het is hem verg type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998009701 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 1 maart 1998, dat in werking treedt op 26 augustus 1998, is aan de heer Inghelram, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Veu Het is type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014185 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het raadgevend comité voor de postdiensten type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden tijdens d type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998009672 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij aan doctors en licentiaten in de rechten de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies, tweede en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in g type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998009671 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit waarbij het aantal advocaten bij het Hof van Cassatie vastgesteld wordt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014192 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juni 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998003355 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998 wordt de heer ir. Leon Lauriks, adjunct-directeur-generaal, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur-generaal der Gebouwen bij de Regie der Gebou (... type ministerieel besluit prom. 31/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998003430 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende verdeling van de niet-gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bezoldigd met de weddeschaal 10S3 over de verschillende groepen van betrekkingen bij de buitendiensten van de Administrat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027483 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027486 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 1996 tot samenstelling van de Afvalstoffencommissie type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027485 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Beloeil type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 23/07/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998027484 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Erezée

decreet

type decreet prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998035966 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 7 JULI 1998 - Decreet houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998021319 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 juin 1998 in zake de b.v.b.a. Entreprises J.M. Hennen tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griff In hoof

document

type document prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998003399 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand september 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand september 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 5, 12, 19 en 26 september 1998. R.T.B.F. (...)

erratum

type erratum prom. 19/03/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. - Erratum type erratum prom. 13/02/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998022458 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. - Erratum type erratum prom. 23/01/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998031328 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot opheffing van de verordening van de Provincieraad van 21 mei 1991 met betrekking tot de toekenning van investeringssubsidies voor de oprichting van tehuizen voor gehandicapten. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998041707 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een afdeling is te begeven bij de Afdeling "Algemene economie" van het Departement "Macro-economie, sociologie, documentatie en statis(...) Deze afdeling is belast me type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten . - Inspectie-generaal kwaliteit van de dierlijke producten. - Vacante betrekking van adviseur-generaal. - Oproep tot de kandidaten Een vacante betrekking van advi(...) Deze bet type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016204 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling Vacante betrekking van directeur-generaal. - Oproep tot kandidaten Er wordt aan de belanghebbende ambtenaren-generaal ter kennis gebracht dat de betrekking van directeur-generaal bij het Bestuur voo(...) De directeur-g type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een departement van het Departement "Gewasbescherming" van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent is te begeven. type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een departement van het Departement « Spermatophyta-Pteridophyta » van de Nationale Plantentuin van België te Meise is te begeven. Het vermelde (...) - het beheer type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998009698 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Bornem : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « De heer Minister van Justitie, Directoraat-generaal, Recht Voor elke type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998009699 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 3; - Turnhout : 1; - Hasselt : 1; - Brussel : waarvan de voordracht toekomt aan de Franse taalgroep van de B waarvan de voordracht toek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998009702 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Gosselies, Mevr. Hermans, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998016181 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van registratieaanvragen in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad (...) 1. PB C

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998003398 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand september 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand september 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur Iedere woensdag. Na

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 25/08/1998 numac 1998040605 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)
^