B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998003325 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 1998

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998000493 bron ministerie van binnenlandse zaken Adjunct-politiecommissaris. - Tuchtprocedure Bij koninklijk besluit van 7 juli 1998 werden, ingevolge het beroep ingesteld tegen het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 18 augustus 1997, twee tuchtstraffen van berisp (...) type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016209 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkennings-voorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhan type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998003440 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de financiële betrekkingen met de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië en van de Republiek Servië

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035946 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende oprichting van nieuwe onderwijsinstellingen en vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs en houdende programmaties van structuuronderdelen door scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998000538 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie Opleiding Bewakingsondernemingen en Interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998 worden in artikel 1, eerste lid, 3° van het ministerieel besluit van 2 maart 1998 tot vernieuwing van de Commissie Opleiding Be Dit ar type ministerieel besluit prom. 20/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998003439 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de financiële betrekkingen met de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië en van de Republiek Servië type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998002099 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 17 augustus 1998 wordt de heer Michel Spitals, architect-directeur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur-generaal bij de Waalse Buitendiensten 1, met ingang Bij mini type ministerieel besluit prom. 20/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1998 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden en van het bed type ministerieel besluit prom. 20/08/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998016210 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 betreffende de identificatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035945 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1995 tot vastlegging van de overeenstemmende onderverdelingen in het voltijds secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035940 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende dienstaanwijzing van sommige ambtenaren van rang A2 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035922 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van de deskundige commissie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rech type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de salarisschalen van de contractuele betrekkingen van sectorverantwoordelijke schoonmaak en werfverantwoordelijke schoonmaak betreft

decreet

type decreet prom. 13/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type decreet prom. 17/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035892 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij vanaf het academiejaar 1998-1999 nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisatiestudies in de Hogescholen ingericht kunnen worden of erkend en toegelaten tot de toelagen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998015125 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 23/98. - Aanwerving van een elektricien-mecanicien voor het project « Herstel, realisatie en uitrusting van de boringssites in landelijk milieu » in Senegal Het Algemeen Bestuur van Ambtsbes type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008261 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige programmeurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige programmeurs (m/v) voor de Controledienst voor de verzekeringen. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. 2. aan de dienstpl type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008272 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige cartografen (rang 26) Het Vast Wervingssecreatriaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige cartografen (m/v) (rang 26) voor het Nationaal Geografisch Instituut. Functiebeschrijving : zie het exame(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008260 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige selectiecorrespondenten (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige selectiecorrespondenten (m/v) voor zijn diensten (Ministerie van Ambtenarenzaken). Functiebeschrijving (...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008256 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige sociale controleurs met een elementaire kennis van het Nederlands (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige sociale controleurs (m/v) met een elementaire kennis van het Ned(...) Een bet type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008255 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici (specialisatie : verwarming) (m/v) voor de Regie der Gebouwen. Functiebeschrijvi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008254 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige attachés (categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep 1), rang 10, functie van industrieel ingenieur voor de Directie van de SIPPT van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Het Vast Wervingssecretaria(...) Eén b type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008273 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van arbeiders met een voldoende kennis van het Nederlands voor de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige, mannelijke en vrouwelijke, (...) Functiebeschrijving en - type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008253 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige assistenten (rang C3) voor de Autonome Haven van Luik Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige assistenten (economische dienst) (m/v) voor de Autonome Haven van Luik. Eén betrekk(...) Functiebe type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008267 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen en diensten Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervings-reserve aan(...) Functiebeschrijving : z type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998015124 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 24/98. - Aanwerving van een geneesheer, gespecialiseerd in volksgezondheid voor de interventie « Steun aan het Nationaal Programma voor Geestelijke Gezondheid in Rwanda » Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking ga(...) Ambtsb type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008258 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gegradueerde verplegers en verpleegsters (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gegradueerde verplegers en verpleegsters (m/v) voor het Bestuur van de Gezondheidszorgen (...) Een bet type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008266 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige programmeurs voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het Rijksperso(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008262 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige vertalers (m/v) (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige vertalers (Frans-Nedelands) (m/v) voor de ministeries en de instellingen die aan het statuut van het (...) Eén betrekking is type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008268 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige kunstadviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor werving van Nederlandstalige kunstadviseurs voor het Vlaams Ins(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008270 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adviseurs (rang 12) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adviseurs (juristen) (rang 12) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en(...) De wervingsr type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008263 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adviseurs-economisten (rang 12) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adviseurs-economisten (m/v) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (B.I.P.T.). Toelaatbaarheid type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008271 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige geografen (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige geografen (m/v) (rang 10) voor het Nationaal Geografisch Instituut. Functiebeschrijving : zie het examenreg(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008264 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige actuariaatsinspecteurs, (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige actuariaatsinspecteurs voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008269 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs, (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs voor de Dienst Strafrechterlijk Beleid van het Ministerie van Justitie. Functieb(...) Toelaatbaarhei type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008257 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige burgerlijke ingenieurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van burgerlijke ingenieurs (informatica) (m/v) voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Lee(...) Een betrekking i type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008265 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige industrieel ingenieurs electro-mechanica, elektriciteit en mechanica Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektro-(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008259 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adjunct-adviseurs (specialisatie : jurist) (m/v) voor de ministeries en de instellinge(...) Enkele betrekkingen zijn th

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998009714 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 160 van 21 augustus 1998, tweede editie, op blz. 27082, 15e lijn, moeten na de woorden « Antwerpen, Mevr. Van Muylder, A., advocaat », de woorden « Zij wordt gelijktijdig benoemd tot (. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998009715 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 1998 : - is de heer de Brabant, A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne, bovendien benoemd tot toegevoegd vrederechter van het kanton Barvaux; - is de heer Jamar de Bols - zijn benoe

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998021345 bron arbitragehof Arrest nr. 80/98 van 7 juli 1998 Rolnummer 1204 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4,

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998041808 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 238e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1998, onder pagina's - 1 - tot - 33 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 28/08/1998 numac 1998008250 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Mededeling van de Staat Door het Vast Secretariaat voor Werving worden in de loop van het tweede semester van het jaar 1998 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, van het Frans en van het Duits georganiseerd voor personen die e Voor na
^