B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998003415 bron ministerie van financien Wet houdende maatregelen aangaande de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van de binnenvaart type wet prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998041308 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998021330 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende diverse verordeningsbepalingen met betrekking tot de inrichting van een bijzondere loopbaan bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de machtiging van erkende organisaties ter uitvoering van de reglementaire diensten die verbonden zijn aan de afgifte van certificaten aan de in België geregistreerde schepen type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998009696 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998022512 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998012700 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijsten met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gem

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de universitaire ziekenhuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de sociale werkplaatsen en de « entreprises d'insertion » van de privé- sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type ministerieel besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de rusthuizen en van de rust- en verzorgingstehuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de

decreet

type decreet prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035979 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

bericht

type bericht prom. 11/07/1997 pub. 29/08/1998 numac 1998003417 bron ministerie van financien Administratieve regeling tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën tot het gelijktijdig uitvoeren van belastingcontroles, overeenkomstig artikel 26 betreffende het uitwisselen van inlichtingen van de overeenkomst tussen Italië en Belg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde middelbaar kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelen inzake bijhouding en verantwoording van de aanwezigheden en afwezigheden van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een Verbeteringsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van instrumentale en vocale opleiding voor zangers-organisten en koorleiders te organiseren in de « Académie de Musique Saint-Grégoire » te Doo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij delegatie van bevoegdheid wordt verleend inzake secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de leden van het leidend en onderwijspersoneel en van het opvoedend hulppersoneel van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Frans type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het « Institut de rythmique Jacques-Dalcroze » te Brussel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998009719 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 1998 wordt de heer Jan Van Vaerenbergh, met ingang van 1 mei 1998, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbestuur.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998009721 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de he Voor elke type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998000531 bron ministerie van binnenlandse zaken Vacante betrekking van bijzitter bij de Vaste beroepscommissie voor Vluchtelingen Aansluitend bij het bericht, verschenen op 15 augustus 1998 in het Belgisch Staatsblad, wordt de uiterste datum voor het indienen van kandidaturen verplaatst naar Voormee type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998021331 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Betrekkingen van adviseur bij de wetenschappelijke instellingen. - Bericht van vacature. - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van de vastbenoemd Een van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998009720 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 is aan de heer Geeraerts, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund de titel van Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998021336 bron arbitragehof Arrest nr. 72/98 van 17 juni 1998 Rolnummer 1329 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 58, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/08/1998 numac 1998040308 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus1998, 102,75 punten bedraagt, tegenover 103,14 punten in juli 1998 Het gezo
^