B.S. Index van de publicaties van 3 september 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998003422 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Fontaine-l'Evê(...) Twee grondpercelen langs de nationale autobaan 54 (Ch

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012489 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012453 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de aanvullende bedrijfssector glas type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 tot vastste type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiege type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de procedure volgens dewelke de ondernemingen die ressorteren onder type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopb type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vaststelling van de wijze waarop de ten behoeve van sommige werknemer type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012365 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012311 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het concurrentiebeding type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullen type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012508 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende maatregelen ten gunste van de t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998022464 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998011237 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen van producten gevuld met gevaarlijke stoffen en die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998035957 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

decreet

type decreet prom. 07/07/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998035921 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998003431 bron ministerie van financien Bekendmaking gedaan ter uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Ath Een perceel grond met een oppervlakte van 5 a 78 (...) Prijs : 300 F/m 2, buiten de

document

type document prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998022471 bron ministerie van binnenlandse zaken, en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 : - worden hernieuwd voor een termijn - Mevr. Van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998007139 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroeps-, ****- en hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1898 van 29 juni 1998 : Landmacht Volgende benoemingen hebben plaats in het kader van de **** **** kapitein-

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998031326 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Reglement van 17 december 1993 tot vaststelling van de procedure tot toelating van de voorlopige werking, de erkenning, de weigering en intrekking van de erkenning en de slu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998009729 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Ganshoren : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rec Voor elke k

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/09/1998 numac 1998021325 bron arbitragehof Arrest nr. 57/98 van 27 mei 1998 Rolnummer 1084 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1, 1bis, 3 en 4 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod w Het Arbit
^