B.S. Index van de publicaties van 8 september 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003393 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 1998 - Secties 19 - « Ministerie van Ambtenarenzaken » en 18 - « Ministerie van Financiën »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012394 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op loopbaanonderbreking in de subsector van de taxiondernemingen en type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid in de subsector van de taxiondernemingen en type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector van de taxiondernemingen en van de type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van het konin type koninklijk besluit prom. 09/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de specifieke inspanning vo type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012670 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot instelling van een recht op loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de onvrijwillige deeltijdse arbeid in de subsector van de taxiondernemingen e type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012398 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 15/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003404 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012314 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief contract van de werklieden en werksters tewerkgeste type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998009694 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012310 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters van de gistfab type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003428 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot aanwijziging van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de d type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998000545 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 31 augustus 1998 worden de heren H. Balthazar, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, en B. Caprasse, gouverneur van de provincie Luxemburg, aangewezen om de fu (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035993 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voo type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035958 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 betreffende de Centra voor Menselijke Erfelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998035934 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Milieumaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998027488 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het statuut van gezinshelper

decreet

type decreet prom. 16/02/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en subsidiëring van verenigingen en federaties die werkzaam zijn op het gebied van de folklore type decreet prom. 16/02/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1988 houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998000546 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 (...)

document

type document prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998011270 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 1998 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor el N C = 1,0516 NE = 1,2187

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 betreffende het examen tot verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid voor het ambt van kantonaal inspecteur over de lessen in de niet-confes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van studies bedoeld bij artikel 11, § 4 van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende het examen tot verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid voor het ambt van kantonale inspectrice in het kleuteronderwijs

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998008274 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige informatici-systeembeheerders Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige informatici-systeembeheerders (rang 10) voor de ministeries en de inst(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998008275 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige informatici-functionele analisten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige informatici-functionele analisten (rang 10) voor de ministeries en(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998008276 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs, (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs voor de Dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen (Ministerie van Sociale Za(...) Functiebesc

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/09/1998 numac 1998021356 bron arbitragehof Arrest nr. 65/98 van 10 juni 1998 Rolnummer 1124 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebr Het Arbi
^