B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 1998 aan het "Sociaa type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de statuten van het « Sociaal fonds voor de lompenbe type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loonmarge in de landbouw type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012610 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste va type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998003509 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007140 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van macht en korps Bij koninklijk besluit ****. 1899 van 29 juni 1998 : **** **** **** vaandrig-ter-zee tweede klasse ****. **** ****, op zijn aanvraag op 1 juni 1998 met zijn graad en zijn anciën Voor verdere **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Medische dienst Bij koninklijk besluit ****. 1918 van 9 juli 1998, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaststellingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 1974 van 31 augustus 1998 : Landmacht Neemt ingevolge zijn tijdelijke **** van dertig dagen op 1 augustus 1998, majoor ****. ****, van het korps va Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 1972 van 31 augustus 1998 : Landmacht Worden de leerlingen van de 151**** «*****» promotie aan de Koninklijke Militaire School, van wie de namen volgen, op 25 september 19 ****, ****.; type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998000569 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012416 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen onder de werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de tewerkstellingsakkoorden type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998000440 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten betreffende het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem type koninklijk besluit prom. 08/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998000356 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verlening van het hogere **** en verlening van het hogere brevet van militair administrateur **** koninklijk besluit ****. 1979 van 7 september 1998 : Wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde **** **** **** type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 17/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998003488 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de reglementen van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut type ministerieel besluit prom. 30/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998011238 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabricer type ministerieel besluit prom. 05/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998003489 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut met betrekking tot de uitvoering van ambtswege

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bijzondere bepalingen ten gunste van het contractuele informaticapersoneel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het in dienst nemen van contractueel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998027566 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling, voor 1998, van de verdeling van het krediet dat uitgetrokken is op de basisallocatie 43.07.03 van afdeling 14 van de administratieve begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 10/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998027563 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 01/10/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998027567 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verandering van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van de werking van de Waalse Regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998002110 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 468. - Dienstvrijstelling ten gevolge van de recente wateroverlast

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998021403 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 september 1998 in zake het openbaar ministerie tegen N. Komuth en F. Clemens, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Word type bericht prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998021404 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 1 september 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 2 Die za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende mandaatsontheffing en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de naslagdossiers van de opleidingseenheden betiteld « Taal : initiatie tot/in XXX voor toerisme - UF1 » , « Taal : initiatie tot/in XXX voor toerisme - UF2 » (code 730X82U11D1), « Taal : init type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het naslagdossier van de afdeling betiteld « Technicus aanwending informatica » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie wordt goedgek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het naslagdossier van de afdeling betiteld « Kledij : Verkoper -Retoucheur (Retoucheuse) » (code 524115S20D1) gerangschikt in het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 augustus 1992 houdende aanstelling van de leden van de commissieafdeling die belast is met het uitbrengen van een advies over de voortgezette opleidin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij ontslag wordt verleend aan de voorzitter van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de N.V. « Event Network » de vergunning wordt verleend voor de produktie van een dienst voor thematische programma's en een dienst voor interactieve teletekst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor de gesubsidieerde officiële onderwijsnetten voor sociale en socio-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de naslagdossiers van de opleidingseenheden « Informatica : principes en programmatiemethodes » , « Informatica : Proceduretaal » (code 752206U32D1), « Informatica : Taal afgestemd op het behe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998022631 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 1998 wordt m.i.v. 30 september 1998, 's avonds, aan Mej. Neels, Ann, eervol ontslag verleend uit haar functies van kabinetschef van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijk Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ingetrokken bepalingen Benoemingen van lagere officieren in het kader van de reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 1958 van 17 augustus 1998 : Landmacht Korps van de infanterie Worden de bepalingen van het **** **** benoemd in de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998007208 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 1980 van 7 september 1998 : Landmacht Hebben volgende benoemingen plaats in het kader van de **** **** kapitein-

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998009829 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 1998, is het aan de heer Vandenhove, J.-P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophande Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998021383 bron arbitragehof Arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 Rolnummer 1243 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ingevoegd bij artikel 45 Het Arbit

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 februari 1997 houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de minister bij de examencommissies die in de pedagogische hoge scholen belast met de opleiding tot kleuterleider en l type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 13/10/1998 numac 1998033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het « St-Nikolaus-Hospital » te Eupen en de « St type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/04/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/10/1998 numac 1998012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 22 september 1998 wordt de erkenning van het laboratorium van de VZW Lisec, Craenevenne 140, te 360(...) - identificatie van asbest in materialen volgen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^