B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998009828 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 1998 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van Vorenver type wet prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998003531 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens u(...) Stad Doornik (vroeger Ramegnies-Chin) Een perceel gr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998014245 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aangericht aan roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik door natuurrampen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 1998 worden de heer Massi, Louis, technisch assistent en Mevr. Loppart, Lysiane, bestuurschef (rang 22), met ingang van 1 februari 1998, in het Frans taalkader bevorderd to(...) (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998000630 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor de kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998011264 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt aan de heer Vandenven, Georges H.C., eerstaanwezend geoloog bij het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 1998, ontslag uit zijn functies verleend e De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998015155 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 6 september 1998 wordt de heer Jan Van Herzele , adjunct-adviseur bij de Regie voor Maritiem Transport, ambtshalve in de graad van adjunct-adviseur overgeplaatst naar het(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998015126 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998 wordt de heer Cambier, Maurice, adjunct-adviseur, definitief vroegtijdig gepensioneerd wegens gezondheidsredenen, met ingang van 1 april 1998. Het is de heer Cambier, M (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998015130 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 wordt aan Mevr. Sonja Gerlo , op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar functies van direct(...) Zij is ertoe gemachtigd ha type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot vaststelling van de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten in sommige organen van het Rijksinstituut v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998014219 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Machtigingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 1998 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vast(...) Voor de raadpleging va type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998014217 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ongeregeld vervoer Intrekking van s'machtigingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 1998 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer verleend aan de hiernavolgende exploitant ingetrokken :(...) Voor de raadpleging van de tabel, type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 10 juli 1998 wordt dokter Naeyaert, Jean-Marie, van Destelbergen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-s (...) type ministerieel besluit prom. 09/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998027579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot inrichting van het vochtige gebied van de poelen van Arbrefontaine, dat een biologisch belang heeft type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998009855 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij ministerieel besluit van 12 oktober 1998 wordt de heer Lequesne, J.-M., gerechtelijk afdelingscommissaris bij de centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie die deel uitmaakt van het commissariaatgeneraal van d (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998011240 bron ministerie van economische zaken Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Guy Haaze, plaatsve - wordt benoemd type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022549 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning en fusie van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 4 augustus 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden, bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augu - de tarif

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan. - Basisdossier Goedkeuring SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 wordt goedkeuring gehecht aan het basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14bis De goedkeu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan. - Goedkeuringen BRUSSEL. - Bij besluit van 18 juni 1998 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-39 « Mar BRUSSEL.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 107 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft het verlof voor opdracht bij een ministerieel kabinet type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project onderwijsvoorrang in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ten aanzien van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998027578 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor geregelde diensten, ingesteld bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor geregelde diensten, ge type besluit van de waalse regering prom. 24/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998027581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het « Agence wallonne à l'Exportation »

decreet

type decreet prom. 17/06/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 07/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998021398 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 18, 19 en 21 augustus 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekome - J. Ar

document

type document prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998042010 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 3 Voor de type document prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998009856 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 september 1998, heeft Mevr. Van Cauwelaert, M.-C., verkozen tot kamervoorzitter. type document prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan Gedeeltelijke wijziging omwille van openbaar nut GANSHOREN. - Bij besluit van 2 juli 1998 beslist de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over te gaan tot de gedeeltelijke wijziging van het bjizonder bestemmingsplan « De gemeen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering voor het schooljaar 1997-1998 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 14 juli 1997 van de Regering betreffende het programma en de organisatie door de universitaire instellingen van het examen waarbij de student bewijst dat hij de Franse taa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de toegang, voor het academiejaar 1998-1999, van gediplomeerden van het hoger onderwijs tot universitaire studies van de tweede cyclus wordt geregeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998015143 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 wordt de heer Houyet, Yves, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 juli 1998 met ranginneming op 1 juli 1996, in het Franse taalkader van het Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 1998 : wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst v wordt Mevr. V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt op zijn verzoek aan de heer Corbey, R. eervol Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Planningscommissie-medisch aanbod Bij koninklijk besluit van 16 juli 1998 wordt Mevr. Lucet, Catherine, van Braine-le-Château, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Planningscommissie-medisch aanb (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998022553 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli 1998 : Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer Demanet, Jean-Claude, doctor in de geneeskunde en titel De heer Govaerts, An

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/10/1998 numac 1998000466 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning ve Bij kon
^