B.S. Index van de publicaties van 4 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000618 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998014266 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » type koninklijk besluit prom. 14/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksi type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende de materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998027606 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 18 september 1998 wordt de bij ministerieel besluit van 24 november 1980 aan de heer Georges Hoyois verleende vergunning nr. 80.048 tot uitbating van een plaatsingsbureau voor schouwspelartiesten tegen (... type ministerieel besluit prom. 01/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998016249 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verdeling per dienst van de directiebetrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 20/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende de erkenning en betoelaging van streekplatformen in het kader van het regionaal economisch beleid en het afsluiten van streekcharters

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998027610 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden waaronder de inschakelingsbedrijven worden erkend en gesubsidieerd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen type omzendbrief prom. 15/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

document

type document prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998027604 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Erkenning van de ontwerpers voor het opmaken of de wijziging van verkavelingsvergunningen met of zonder aanleg van wegen. De heer Roussille, gemachtigde ambtenaar, erkent de volgende personen : - de heer Alain Crunell - Mevr. Cather

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van : het besluit van 24 juni 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de algemene voorwaarden krachtens welke de inrichtende machten van het onderwijs voor so

erratum

type erratum prom. 20/04/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(ster), ge

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998031451 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de overheveling van de personeelsleden van het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces naar de diensten van het Co type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998031452 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging, wat betreft het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd centrum dat gekozen heeft voor de Franse Gemeenschap, van het besluit van 13 november 1990 van de Executieve van de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998031453 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging, wat betreft de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde centra die gekozen hebben voor de Franse Gemeenschap, van het koninklijk besluit van 16 november 1978 betreffende de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998031404 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de onteigening, omwille van openbaar nut, van de onroerende goederen waarop de toekomstige zetel gevestigd zal worden van de diensten van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998009900 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het Hof van Cassatie van wie de voordracht toekomt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1; - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1.

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998003552 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 500 van 23 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998003547 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 481 van 16 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998003545 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 392 van 9 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998003546 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 493 van 20 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998003544 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 509 van 20 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998009901 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 1998, dat in werking treedt op 11 november 1998, is het aan de heer Van Ham, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eers Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998021421 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 30 september 1998 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk H. Berndt, P. Biondolillo, H. Zhang, G. Heusden, de b.v.b « Is a

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998015171 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 21 oktober 1998 hebben H.E. de heer Saidullah Khan Dehlavi, de heer Alf Jönsson, de heer Shavkat Khamrakulov en de heer Julio Armando Martini Herrera de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gel Begel

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 04/11/1998 numac 1998012900 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 9 oktober 1998 is de B.V.B.A. E.E.S., avenue Général Michel 1e (Centre Heracles) te 6000 Charler(...) (...)
^