B.S. Index van de publicaties van 5 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998016300 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren teneinde overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000468 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000458 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen en van het ministerieel besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998009904 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 oktober 1998 is de heer Godefroid, J., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998011326 bron ministerie van economische zaken Bestuur Energie Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidi (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998007239 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1985 houdende regeling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998036229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 1998 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot innovatie-opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 betreffende het statuut van de leersecretaris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998027609 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor gespecialiseerde geregelde diensten, ingesteld bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van commissies voor gereg type besluit van de waalse regering prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998027612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van investeringspremies aan bedrijven getroffen door de overstromingen die zich van 13 tot 15 september 1998 hebben voorgedaan type besluit van de waalse regering prom. 29/10/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998027611 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 14 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/12/1997 pub. 05/11/1998 numac 1998000444 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het bestrijden van het frauduleus gebruik van identiteits- en reisdocumenten uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie of aangewend ter nabootsing hiervan. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 26/03/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000442 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 21 november 1996 - « Globaal plan voor de werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid - Tegemoetkoming voor de aanwerving van bijkomend personeel ten behoeve van de politiedienst » type omzendbrief prom. 03/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000547 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 25bis ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. - Duitse v type omzendbrief prom. 17/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de vermindering van de wedde van de burgemeesters en schepenen. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toewijzing Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 september 1998 wordt de heer Eddy Schepers toegewezen aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de graad van onderbureauchef. Het besluit (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van Regering van de Franse gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsbezetting van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor secundair onderwijs e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 100 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en tot wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lichamelijke geschiktheid vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de individuele fiche bedoeld bij artikel 51 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 27 december 1991 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanpassing van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022660 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie en Gewestelijke commissies van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit v Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022610 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, dat in werking treed - wordt, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022588 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Technische farmaceutische raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998, dat in werking treedt Bij hetzelf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998009914 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Openstaande plaats. - Bekendmaking van een openstaande plaats van vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt een betrekking De vert type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998009903 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Oreye : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechter Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998009905 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 oktober 1998 is aan de heer Timperman, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk en gedeeltelijk waar te nemen bij het p Bij mi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998021419 bron arbitragehof Arrest nr. 98/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1345 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 8bis, 9 en 30, derde lid, van de pachtwet van 4 november 1969, gesteld door de vrederechter van het kanton Zele. Het Arbitrageho samengesteld type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998021417 bron arbitragehof Arrest nr. 102/98 van 21 oktober 1998 Rolnummers 1135 en 1263 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 102 en 103 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuverg Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een geneesheer-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 29 september 1998 wordt de heer Hepp, Bernard, met ingang v Het ber type benoemingen prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022645 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen van geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1998 wordt de Mevr. Vereycken, Kristin, stagedoend genee Het be type benoemingen prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022676 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van een directeur-generaal van de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 24 september 1998 wordt de heer Paermentier, Pierre, met ingang v Het beroe type benoemingen prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een directeur-generaal van de Dienst voor uitkeringen Bij koninklijk besluit van 24 september 1998 wordt de heer De Milt, Paul, bestuursdirecteur, met ingang v Het be

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake budgettair beheer, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, onderwijs en gezondheidspromotie

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 05/11/1998 numac 1998000388 bron ministerie van binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek IV, Hoofdstuk XV Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 1 januari 1995 - van hoofdstuk XV van deel IV, boek IV, van het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd bij - de w
^