B.S. Index van de publicaties van 6 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de technische installaties van de naderingsbebakening van baan 02 op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998000702 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 1998, wordt aan de heer Heyndrickx, Noël, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Veurne Hij word type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998012902 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Jean Dubois, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Brussel Bij hetzelfde konin type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998003553 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1998 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren interesten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito' type ministerieel besluit prom. 15/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het voogdijstelsel in een onderneming type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, de Sijsjesvijver, vanwege zijn wetensch Bij beslu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van hun artistieke waarde, de voor Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de adviesorganen die hun advies moeten uitbrengen over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan, overeenkomstig artikel 28 van de Ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 1994 houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de Ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de eco type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 1998 worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel, omwille van hun historische, archeologische Bij beslui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998036206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of tot vestiging in het Rijk die na het voltrekken van het huwelijk ingediend wordt op grond van de artikelen 10 of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblij type omzendbrief prom. 27/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998014274 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel rondschrijven betreffende de zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998021424 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 1998 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 1998, Die za

document

type document prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 5 oktober 1998 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 juni 1998 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende het legge ANDERLE

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement in het buitengewoon secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement in het buitengewoon basisonderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon basisonderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het niet confessioneel vrij secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 09/10/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. - Errata type erratum prom. 10/08/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998012880 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van de richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften. - Errata type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen. - Erratum type erratum prom. 25/06/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen. - Erratum type erratum prom. 12/03/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten die in de privé-sector door leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp werden verricht. - Erratum type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen buurtlawaai. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998000705 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 1998, is de heer Dupuis, Eddy benoemd tot hoofdcommissaris van politie van de stad Oostende . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998000706 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 1998 is de heer Vanderberck, Patrice, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Hensies . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998009906 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1 ; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wervik : 3. Deze plaatsen vervangen deze gepublicee(...) De kandidaturen voor een ben type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998009909 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechte Voor elk

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998009910 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 1998 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, Mevr. Van Regemorter, L.; - secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, Me - adjunct-sec

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 06/11/1998 numac 1998026450 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 21 septembe De door de Co

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031402 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot regeling van de toegang van jonge acteurs tot beroepsstages in de theaterwereld, "Acteurfonds" genoemd type overeenkomst prom. 03/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031401 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot bevordering van Franstalige Brusselse toneelvoorstellingen in het buitenland
^