B.S. Index van de publicaties van 7 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998015133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord betreffende het juridisch statuut van de Internationale Opzoekingsdienst te Arolsen, gedaan te Bonn op 15 juli 1993 type wet prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998003524 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Dinant - 2e divisi(...) Grond gekadastreerd sectie A, zonder nummer, groot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998003561 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Ambtshalve ontslag Bij een koninklijk besluit van 23 april 1998 wordt de heer Van Bavel, Albert J.E., eerstaanwezend inspecteur van het tweede controlekantoo (...) type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022668 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid type koninklijk besluit prom. 24/09/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling van uitzendkrachten, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wette type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de type koninklijk besluit prom. 28/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998000692 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 41bis. - Koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen betreffende de opleiding van de officieren van de gemeentepolitie, de voorwaarden tot benoeming in de graden van officier van de gemeentepolitie en de voorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998009919 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 1998 : - is aan de heer Bostoen, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - i (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998003557 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Financiën Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister van Financiën, met ingang van 19 juni 1998 's avonds, verleend aan de heer Bij konin type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor ketel-, plooi- en snijconstructies en voor de vervaardiging van kleine gebinten, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektri type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en stalen gebinten monteren en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economi type koninklijk besluit prom. 07/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998012828 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 09/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022685 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998015151 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 06/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/08/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022597 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen type ministerieel besluit prom. 22/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022680 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 22/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 22/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022682 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

decreet

type decreet prom. 02/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België, de Duitstalige Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest van België, type decreet prom. 02/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot de overeenkomst tussen het Land Noordrijnland-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en an

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/11/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998002119 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 470 Eindejaarstoelage 1998

document

type document prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998011335 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand oktober 1998 De parameter N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elek N c = 0,9886 NE = 1,2239

erratum

type erratum prom. 10/08/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998003558 bron ministerie van financien Kabinet van de Minister van Financiën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de heer Hilgers, J.A.L.J., adjunct-adviseur bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank, benoemd tot kabinetschef van de Minister van Financi Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998003556 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 1998 wordt de heer Miel, P.M.J., adviseur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, met ingang van 1 april 1998, overgeplaatst in de graad van directeur bij de Algeme (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998053685 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Leroy, Jean-Marc Leroy, Jean-Marc Serge Guy Georges François Auguste, echtgescheiden van Alvorens te bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998007241 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk algemeen bestuur. - Bestuur van rechtskundige zaken. - Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot de kandidaten Eén betrekking van adviseur-generaal (rang 15) is te begeven bij het Bestuur van rechtskundige zake(...) Deze betrek type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998009917 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg : -te Ieper : 1; -te Luik : 1; - substituut-procureur des Konings bij de De kandidaturen voor type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998007242 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk algemeen bestuur. - Secretariaat-generaal. - Vacante betrekking van adviseur-generaal . - Oproep tot de kandidaten Eén betrekking van adviseur-generaal (rang 15) is te begeven bij het Secretariaat-generaal van het Burgerlijk(...) Deze betrekk

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998009913 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, in werking tredend op 30 november 1998, is de heer Feys, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraa Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/05/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 14 september 1994 houdende vastlegging van een voorlopige regeling inzake preventieve schoolgezondheidszorg in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/06/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het vast personeel van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 1996 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over het presentiegeld en de reiskostenvergoeding toegestaan aan de leden van de Franstalige en Duitstalige examencommissies belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de opname van gehandicapten in « Woonressources »

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 07/11/1998 numac 1998015156 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Kongo betreffende de Statuten van het "Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer" ondertekend te Brussel op 6 februari 1965 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8-1 en v
^