B.S. Index van de publicaties van 10 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998023020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, type wet prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst. - Aanwijzingen van plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen Bij ministerieel besluit van 25 augustus 1998 wordt de heer Phil Bij mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998, dat uitwerking heeft aan het einde van de dag van 9 augustus 1998, wordt de heer de Ruijter, Alexis, eervol ontslagen als adjunct-kabinetschef bij het Kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998016308 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 1998 wordt, met ingang van 1 december 1997, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Marnix Van De Gehuchte, uit zijn functies van eerstaanwezend inspecteur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998014216 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten. - Nationale Orden Personen vreemd aan het Bestuur Bij koninklijke besluiten van 6 juli 1998 worden navermelde onderscheidingen verleend : 1° Contingent « Verkeerswezen » Leopoldsorde type koninklijk besluit prom. 20/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de bevorderings- en mutatieprocedures bij de buitendiensten van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 26/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998003563 bron ministerie van financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 38, punten 3, 4 en 6 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 september 1997 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998003539 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 1998 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van hun histor Voor de r type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 en van 8 december 1994 houdende uitvoering van de artikelen 5, 6 en 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 1995 houdende organisatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de stud

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998027614 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de Centra voor levens- en gezinsvragen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998021430 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 22 september 1998 een vordering tot schorsing v Deze zak

erratum

type erratum prom. 30/06/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie. - Erratum type erratum prom. 28/04/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998002089 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998, dat uitwerking heeft op 10 augustus 1998, wordt de heer Vermeulen, Philippe benoemd tot adjunct-kabinetschef bij het Kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998009915 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16oktober 1998 wordt de heer Kurt Verbeke, met ingang van 1 september 1998, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbestuur.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008333 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (elektriciteit/elektronica) (m/v) voor de ce(...) Functiebeschrijving: zie het type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008334 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (loodgieterij) (m/v) voor de Koninklijke Musea voor Kunst(...) Functiebeschrijv type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008350 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep logistiek (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep logist(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008348 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep press (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep press (m/v(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008347 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep prepress (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-technici in de grafische kunsten - vakgroep prepres(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008344 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige programmeurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige programmeurs voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Functiebeschrijving(...) Toelaatbaarhei type aanwerving prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998008352 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige sociaal controleurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige sociaal controleurs (m/v) (rang 26) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Functiebeschrijvi(...) Toelaatbaa

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/11/1998 numac 1998021432 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 september 1998 in zake de n.v. Philip Morris tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Arti
^